Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie np. faktur potwierdzających zakup lekarstw.
Aby jednak było to możliwe, konieczność zażywania medykamentów musi stwierdzić lekarz specjalista, czyli taki, który ma specjalizację w określonej dziedzinie medycyny. Może to być więc np. onkolog, okulista, dermatolog, a także lekarz podstawowej opieki medycznej.
Ważny termin
Przepisy nie wymagają zaświadczenia od lekarza na papierze. Zalecenie lekarza może być ustne. Jednak dla celów dowodowych warto uzyskać od lekarza informację na piśmie.
W takim przypadku powinno z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki czas powinny być przyjmowane przez wymienioną z imienia i nazwiska osobę niepełnosprawną. Ważne jest również, aby zaświadczenie jednoznacznie określało, jak długo leki mają być stosowane (stale lub czasowo). Może to być każdy inny dokument, z którego będą wynikały te dane.
Powyżej 100 zł
Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów. Mogą to być np. faktury czy rachunki wystawione przez aptekę albo dowód wpłaty, z których powinno jednoznacznie wynikać, kiedy nastąpiła sprzedaż, kto jej dokonał oraz dla kogo jest lek. Nie można skorzystać z ulgi tylko na podstawie paragonu. Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione w danym miesiącu, ale tylko te stanowiące nadwyżkę ponad 100 zł.
Warto pamiętać, że osoba niepełnosprawna, która ponosi wydatki na zakup leków dla siebie i innego chorego, którego ma na utrzymaniu, sumuje kwotę wszystkich poniesionych wydatków z tego tytułu w danym miesiącu. Dopiero wtedy liczy nadwyżkę ponad 100 zł, która podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czyli jeżeli np. własne leki kosztują w danym miesiącu 90 zł, a leki osoby, którą ma na utrzymaniu, 80 zł, to ulga za ten miesiąc wynosi 70 zł.
PRZYKŁAD
Czy odlicza się lekarstwa sprowadzone z innego kraju
Pan Tomasz kupił lek w aptece w Niemczech. Preparat przepisał mu tamtejszy lekarz onkolog. Czy może odliczyć wydatki?
Tak. Jeżeli jest to faktycznie lek. W ustawie o PIT nie ma zastrzeżenia, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki na leki ponoszone na terenie Polski. Tym samym nie wyklucza się prawa do odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków za granicą. Ponadto do obrotu w Polsce bez konieczności uzyskania pozwolenia dopuszczone są produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy. Ich stosowanie musi być jednak niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, a dany produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiadać aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Podstawą sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest jednak zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza lecznicą, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
PRZYKŁAD
Czy można odliczyć lekarstwa na inne choroby
Pani Joanna ma orzeczoną niepełnosprawność i porusza się na wózku inwalidzkim. Nabawiła się jednak cukrzycy typu 2. Czy może odliczyć leki z tytułu chorób z ogólnego stanu zdrowia, jeśli zalecił je lekarz specjalista?
Tak. Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie preparaty, które traktowane są jak leki, niezależnie od tego, czy ich zażywanie związane jest z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Ustawa o PIT nie zawiera definicji leków. Dlatego należy sięgnąć do tej zawartej w ustawie z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211). Zgodnie z jej przepisami:
● lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie receptury farmakopealnej, przeznaczony do wydania w danym podmiocie,
● lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu,
● lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii,
● produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
Dlatego też fiskus nie pozwala odliczyć w ramach ulgi na leki suplementów diety, ziołowych preparatów, pieluchomajtek.
Problem może się pojawić też w przypadku opatrunków i środków dezynfekcyjnych. Można odliczyć tylko te, które są wymienione w wykazie produktów leczniczych, który został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz. ministra zdrowia z 2016 r. poz. 39 i z 2017 r. poz. 45). Preparaty do iniekcji dostawowych są lekami (gotowymi) w rozumieniu prawa farmaceutycznego.
Jak obliczyć wartość odliczenia
W styczniu 2017 r. podatnik wydał na leki 200 zł, w kwietniu 250 zł, w maju 60 zł, a lipcu i październiku po 230 zł.
W rocznym PIT może on odliczyć 470 zł, tj.:
● za styczeń – 100 zł (200 zł minus 100 zł),
● za kwiecień po 150 zł (250 zł minus 100 zł),
● za maj – 0 zł (wydatki nie przekroczyły 100 zł),
● za lipiec i październik – 260 zł [(230 zł –100 zł) x 2].
KROK PO KROKU – Jak odliczyć koszt lekarstw
KROK 1: Lekarz specjalista zleca zażywanie lekarstw (stale lub okresowo) – ustnie lub pisemnie (warto zadbać o potwierdzenie na piśmie).
KROK 2: Zakup lekarstwa i uzyskanie dowodu wpłaty (faktura, rachunek), z których powinno jednoznacznie wynikać, kiedy nastąpiła sprzedaż, kto jej dokonał oraz dla kogo jest lek. Uwaga! Paragon jest niewystarczający.
KROK 3: Obliczenie wartości ulgi i rozliczenie jej w rocznym PIT (do 30 kwietnia roku następnego).