Naczelna Rada Adwokacka złożyła petycję o umożliwienie składania przez profesjonalnych obrońców i pełnomocników pism za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych.

Petycja, której autorem jest prezes NRA Przemysław Rosati, została skierowana do rządu, Sejmu i Senatu na mocy uchwały Prezydium NRA. Dotyczy zmian w kodeksach postępowania cywilnego i postępowania karnego, a ściślej – przepisów o doręczeniach elektronicznych za pośrednictwem portalu informacyjnego.

Autor petycji w uzasadnieniu do załączonego projektu ustawy przypomina, że obecnie za pośrednictwem tego portalu możliwe jest jedynie dokonywanie przez sąd doręczeń pism sądowych kierowanych do obrońców i pełnomocników. „Przepisy nie przewidują natomiast, pomimo istniejących możliwości technicznych po stronie portalu, dwustronnej komunikacji elektronicznej (brak jest przepisów stwarzających możliwość wnoszenia pism do sądu), jak też możliwości wykorzystania funkcjonalności portalu do dokonywania wzajemnych doręczeń pomiędzy adwokatami, radcami prawnymi i Prokuratorią Generalną RP, a w sprawach karnych także prokuratorem” – czytamy.

Załączony projekt przewiduje możliwość wnoszenia przez pełnomocników i obrońców pism za pośrednictwem portalu, jednak tylko w postępowaniu odwoławczym. Chodzi o środki odwoławcze (takie jak apelacja i zażalenie) w postępowaniu cywilnym i karnym, a także odpowiedzi na te środki oraz ewentualne dalsze pisma. Taka komunikacja z sądem byłaby dostępna dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz Prokuratorii Generalnej RP, a w sprawach karnych także dla prokuratorów. Korzystanie z zaproponowanego rozwiązania ma być dobrowolne – nadal pozostanie możliwość składania pism w biurze podawczym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

„Ograniczenie podmiotowe i tylko do postępowania odwoławczego, a nadto fakultatywność rozwiązania są związane z faktem, iż nadrzędnym celem tej zmiany jest umożliwienie sądowi oraz stronom stopniowe wdrożenie w nowe rozwiązania techniczne i legislacyjne” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zmierza ponadto do wprowadzenia fakultatywnej możliwości dokonywania przez portal wzajemnych doręczeń pomiędzy adwokatami, radcami prawnymi, Prokuratorią Generalną RP i prokuratorem. Komunikacja elektroniczna między stronami byłaby możliwa w postępowaniach przed sądem zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Doręczenie pisma w ten sposób nie będzie jednak tożsame ze złożeniem go do sądu – w sytuacjach, w których przepisy nie dopuszczają możliwości wnoszenia pism drogą elektroniczną, nadal trzeba będzie wnosić je w formie tradycyjnej.

Autor petycji uzasadnia, że zaproponowane rozwiązania ułatwią wykonywanie czynności procesowych, obniżą ich koszty i przyczynią się do przyśpieszenia postępowań.©℗