W małżeństwie od dłuższego czasu się nie układa? Często jedynym wyjściem z sytuacji jest rozwód. Aby zakończyć formalnie związek małżeński, należy wykonać kilka kroków. Trzeba też liczyć się z kosztami, które zależą od różnych czynników. Ile wynosi opłata sądowa? Jak długo trwa rozprawa?

Rozwód. Jakie kroki trzeba wykonać?

Rozwód to często niełatwe przeżycie dla obu stron. Wiąże się z negatywnymi emocjami, napiętą atmosferą w rodzinie, czasami też kłótnią o podział majątku i opiekę nad dziećmi.

Najpierw należy przygotować pozew o rozwód. W tym wniosku muszą się znaleźć dane obojga małżonków, akt zawarcia małżeństwa, ewentualne odpisy urodzeń małoletnich dzieci, dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jeśli rozwód ma być z orzeczeniem o winie którejś ze stron, to przydatne będą np. bilingi, nagrania, wyciągi z rachunków bankowych, dokumentacja medyczna bądź notatki z interwencji policji.

Jeśli para ma dzieci, to pozew o rozwód powinien zawierać również informację o wysokości kosztów ich utrzymania, kiedy opiekę ma nad nimi sprawować jedno z małżonków.

Kolejnym krokiem będzie wybór sądu okręgowego, do którego skierowany będzie wniosek. Najczęściej dokumenty trafiają do sądu, w którego okręgu małżonkowie ostatnio mieszkali. Jeżeli mieszkają osobno, to należy wybrać sąd odpowiedni do miejsca zamieszkania strony pozwanej lub powoda. Wniosek o rozwód należy złożyć w wydziale cywilnym sądu.

Jak długo trwa rozprawa?

Jeśli małżonkowie są zgodni co do chęci zakończenia związku, to rozprawa jest często formalnością i wszystko udaje się załatwić w pierwszym terminie. Terminy rozpraw w sprawie o rozwody są wyznaczane średnio co trzy/cztery miesiące. W związku z tym, jeśli mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie, to już po kilku miesiącach od złożenia wniosku związek może być zakończony.

Jeśli w trakcie rozwodu dochodzi do orzekania o winie lub do walki o dzieci, to rozpraw może być kilka, a co za tym idzie sprawa może ciągnąć się nawet latami. Wtedy rośnie też koszt rozwodu.

Ile kosztuje rozwód?

Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego to 600 zł. Jeżeli sąd w toku postępowania musi dokonać podziału majątku, to należy dodatkowo zapłacić 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie).

Opłatę sądową uiszcza osoba składająca wniosek, czyli powód. W trakcie procesu rozwodowego sąd może jednak podjąć decyzję o rozłożeniu kosztów procesu, w tym opłaty sądowej, na obie strony w zależności od okoliczności sprawy, takich jak sytuacja materialna stron czy wynik sprawy. Warto pamiętać, że oprócz opłaty sądowej mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), które również należy wziąć pod uwagę przygotowując się do procesu rozwodowego.

Jeśli strona procesu nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, może ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych lub ich rozłożenie na raty. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie stosownego wniosku do sądu wraz z dowodami na trudną sytuację materialną.

Koszty usług adwokata w sprawie rozwodowej obejmują wstępną konsultację, analizę i przygotowanie dokumentów. Tutaj kwoty średnio wahają się od 1000 zł do 3000 zł. Reprezentowanie przed sądem to koszt od 1500 zł do 5000 zł. Ewentualne negocjacje z drugą stroną mogą wynieść nawet do 2000 zł.

W przypadku orzekania o winie jednej ze stron trzeba też czasami doliczyć opłaty za przygotowanie ekspertyz czy opinii biegłych. Wtedy finalny koszt rozprawy ponosi strona, która przegrała proces.