Względy ekonomii procesowej, sprawiedliwości, spójności systemu prawnego oraz jednolitości i stabilności orzecznictwa sądowego przemawiają za potrzebą zawieszenia postępowania do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dotyczącego przepisów wstrzymujących waloryzację pensji sędziów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, który miał badać skargę prokuratora na decyzję w przedmiocie przyznania mu dodatku wyrównawczego.

Ustawowe sposoby ustalania pensji sędziów i prokuratorów są analogiczne. Podstawę ich wyliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Problem w tym, że w ostatnich latach rząd w tzw. ustawach okołobudżetowych zamrażał ten mechanizm i wskazywał, że wysokość tych pensji będzie ustalana na podstawie sztywnej, ustalonej odgórnie kwoty (w tym roku wynosi ona 5444,42 zł).

Takie zablokowanie ustawowych mechanizmów ma również wpływ na wyliczanie dodatków. Przekonał się o tym jeden z prokuratorów wojskowych, któremu dodatek wyrównawczy został wyliczony właśnie na podstawie przepisów ustawy okołobudżetowej. Prokurator nie zgodził się z tym i zaskarżył decyzję, zarzucając jej naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie przepisu prawa o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.) mówiącego o tym, że pensje śledczych liczone są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

W odpowiedzi na tę skargę przełożony prokuratora wskazał m.in., że w TK toczy się już postępowanie, w którym podważana jest konstytucyjność przepisów zamrażających wynagrodzenia sędziów. Zostały one zaskarżone przez trzy podmioty: Krajową Radę Sądownictwa, I prezes Sądu Najwyższego oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Lubelski WSA uznał więc, że rozpatrzenie przez TK tych wniosków będzie miało zasadniczy wpływ na treść rozstrzygnięcia sądu w niniejszej sprawie i dlatego zawiesił postępowanie z urzędu.

WSA podkreślił również, że z urzędu znany jest mu fakt, że także Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP skierował do TK wniosek o zbadanie przepisów ustawy okołobudżetowej zamrażających na ten rok wynagrodzenia śledczych. Fakt ten był powodem odroczenia pierwotnie wyznaczonej na 5 września przez TK rozprawy w sprawie wniosków KRS, I prezesa SN oraz prezesa NSA. Na razie nie jest znany nowy termin rozprawy przed trybunałem.©℗

orzecznictwo