Sprawę do sądu skierował referendarz sądowy po tym, gdy prezes sądu apelacyjnego odmówił mu przeniesienia na inne miejsce służbowe z uwagi na trudną sytuację kadrową w macierzystym sądzie oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami w dotychczasowym miejscu pracy. WSA uznał, że tego typu skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu, ponieważ odmowa przeniesienia na inne miejsce służbowe ma charakter relacji wynikającej z podległości służbowej między przełożonym a podwładnym.
Wrocławski WSA, uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, przypominał, że referendarza mianuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy prezes sądu apelacyjnego. Referendarz może zostać przeniesiony na inne stanowisko służbowe tylko za jego zgodą. Decyzję podejmuje prezes sądu apelacyjnego (na obszarze apelacji) lub minister sprawiedliwości (poza obszarem apelacji).