Nowelizacja rozporządzenia dot. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej trafiła w środę do konsultacji społecznych. To tzw. drugi etap reformy POZ zapowiadanej przez resort zdrowia.

Proponowane w projekcie rozporządzenia świadczenia są elementami wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o wyniki pilotażu realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2021 r., wytypowano choroby, które należy objąć opieką koordynowaną w ramach POZ. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, migotanie przedsionków, cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), niedoczynność tarczycy i guzki tarczycy.

"Powyższe choroby są najczęstszymi chorobami przewlekłymi, które lekarze POZ diagnozują w trakcie udzielania świadczeń, jednakże czynnikiem utrudniającym postawienie pełnej diagnozy oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych jest m.in. brak dostępności do badań diagnostycznych. W konsekwencji powodowało to konieczność kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu zdiagnozowania problemu zdrowotnego i ustalenia dalszej terapii" - podkreślił w uzasadnieniu resort zdrowia.

Wprowadzenie świadczeń opieki koordynowanej w POZ oraz finansowanie tych świadczeń środkami z budżetu powierzonego ma na celu umożliwienie dostępu do badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii; konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa; wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej; porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki POZ oraz porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków.

Projekt przewiduje dodanie i finansowanie w ramach budżetu powierzonego siedmiu grup badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i porad.

Wśród badań biochemicznych i immunochemicznych wyróżniono antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej); antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH); antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie); albuminuria (stężenie albumin w moczu); UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu); BNP (NT-pro-BNP).

W diagnostyce ultrasonograficznej: USG Doppler tętnic szyjnych; USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz ECHO serca przezklatkowe. Natomiast w diagnostyce elektrofizjologicznej: EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG); Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG); Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).

Wśród badań dodanych z obszaru diagnostyki inwazyjnej znalazła się biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych), a z obszaru diagnostyki czynnościowej: spirometria oraz spirometria z próbą rozkurczową.

Konsultacje będą obejmować konsultacje lekarza POZ z lekarzem specjalistą wybranej dziedziny (kardiologia, diabetologia, choroby płuc, alergologia, endokrynologia). Porady natomiast obejmować będą porady pacjenta z lekarzem specjalistą w takich samych dziedzinach, jakie znalazły się w konsultacjach lekarskich.

Rozporządzenie dodaje również Indywidualny Plan Opieki, poradę dietetyczną oraz edukacyjną.

"Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na plan finansowy NFZ" - podkreślił resort w uzasadnieniu projektu. Pokrycie kosztów w ramach budżetu NFZ nastąpi, jak wyjaśnił, z pozycji podstawowej opieki zdrowotnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Roczny koszt wprowadzanej zmiany wyniesie ok. 902,398 mln zł.

Resort zakłada, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października b.r.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska