Resort sprawiedliwości pracuje nad całym pakietem rozporządzeń do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która w przeważającej części zacznie obowiązywać 1 września br.

Wśród przepisów wykonawczych są m.in. te dotyczące sposobu wyznaczania obrońcy z urzędu, pobytu młodych ludzi w okręgowych ośrodkach wychowawczych oraz zakładach poprawczych czy sposobu pracy kuratorów sądowych.
Jedną z istotniejszych kwestii jest to, że resort przewiduje stworzenie głównej listy adwokatów oraz radców prawnych (tzw. część A), którzy zadeklarują chęć prowadzenia spraw dotyczących nieletnich. Chodzi o to, by w pierwszej kolejności prezesi sądów wyznaczali tych prawników, którzy czują się gotowi do wspierania młodych ludzi w toku postępowania. Dopiero w momencie, gdy wyznaczenie pełnomocnika z tej listy nie będzie możliwe, w grę wejdzie skorzystanie z pomocniczego spisu, który obejmie resztę obrońców uprawnionych do udzielania pomocy prawnej z urzędu. Pełnomocnik będzie przydzielany również według kryterium siedziby sądu oraz miejsca zamieszkania nieletniego. Ma to pomóc w zapewnieniu jak najbardziej realnego kontaktu z obrońcą. Listy przygotowywane przez resort będą aktualizowane raz do roku.
Inny projekt rozporządzenia, który także dotyczy nowej ustawy o nieletnich, reguluje szczegółowo zasady pobytu młodych ludzi w nowo utworzonych okręgowych ośrodkach wychowawczych. To placówki, do których sąd będzie mógł skierować nieletnich, którzy ukończyli 13 lat. Akt prawny określa czynności, które należy podjąć po uprawomocnieniu się orzeczenia. Przede wszystkim nieletni ma trafić do ośrodka znajdującego się jak najbliżej jego domu. Chodzi o to, by nie zostały zerwane rodzinne więzi. Przeniesienie będzie mogło nastąpić tylko po przekazaniu wniosku (z uzasadnieniem) do resortu sprawiedliwości.
Rozporządzenie szczegółowo ureguluje również kwestie związane np. z przekazywaniem paczek czy noszeniem przez nieletnich przebywających w ośrodku własnych ubrań, a także ewentualnego udzielania urlopu. Podobne zasady będą obowiązywać w przypadku przyjmowania nieletniego do schroniska. Resort przyjmuje, że od momentu przesłania wniosku przez sąd do faktycznego skierowania do schroniska ma upłynąć nie więcej niż 72 godziny. Młody człowiek ma następnie trafić do izby adaptacyjnej, by mógł przywyknąć do warunków panujących w ośrodku i aby zostały przeprowadzone niezbędne badania.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji