Często się zdarza, że gdy w rozprawie cywilnej bierze udział aplikant radcowski bądź adwokacki (w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych przewidzianych planem szkolenia), sędziowie odraczają termin ogłoszenia wyroku i na tę czynność wyznaczają termin w dniu, kiedy aplikantów nie będzie już w sądzie. Gdy ci trafiają na praktyki do sądu rozpoznającego apelacje, z reguły nigdy nie trafiają na posiedzenie rozpoczynające fazę odwoławczą. Tym sposobem aplikanci bywają w pewnym sensie poszkodowani, bo nie poznają tych części postępowania. Dlaczego?
Co do zasady ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu jawnym (art. 326 par. 2 k.p.c.) przez odczytanie sentencji, po którym przewodniczący lub sędzia sprawozdawca winien ustnie przytoczyć zasadnicze powody rozstrzygnięcia albo wygłosić uzasadnienie (art. 326 par. 3 k.p.c.). Nie musi tego robić, gdy sprawa jest rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych. Gdy jednak na ogłoszenie wyroku stawiają się strona postępowania lub publiczność, nie może zarządzić odstąpienia od odczytania sentencji i podania zasadniczych powodów rozstrzygnięcia (art. 326 par. 4 k.p.c.).