Opublikowana 24 maja (Dz.U. z 2022 r. poz. 1098) ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego będzie miała wpływ na sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (tzw. konwencji haskiej z 1980 r.). W dziale k.p.c. dotyczącym środków odwoławczych zostaną dodane nowe przepisy umożliwiające wstrzymanie z mocy prawa wykonania prawomocnego postanowienia o odebraniu dziecka, jeśli prokurator generalny, rzecznik praw dziecka lub rzecznik praw obywatelskich zgłosi żądanie wstrzymania, mając zamiar złożenia skargi kasacyjnej. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w których skarga kasacyjna będzie bezprzedmiotowa ze względu na to, że dziecko powróciło już do miejsca stałego pobytu zgodnie z orzeczeniem sądu.
Wykonalne od razu po uprawomocnieniu