dr hab. Robert Suwaj, adwokat

W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 za niezbędne uznano wprowadzenie „szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, stanowiących uzupełnienie podstawowych regulacji”. Jednym z nich jest wsparcie przedsiębiorców, na których wcześniej nałożono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w czasie lockdownu. Przyjęta konstrukcja subwencji finansowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Małych i Średnich Firm” kształtuje podstawy udzielania finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, uznającego ten rodzaj pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 traktatu. Realizując powyższe założenia, Rada Ministrów postanowiła – na mocy art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju – powierzyć PFR realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.