W raporcie wskazano, że najlepiej pod tym względem wygląda ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe. – Ocena skutków regulacji była przygotowana relatywnie rzetelnie (choć z pewnymi uproszczeniami), a konsultacje publiczne mają pełną dokumentację na stronach Rządowego Centrum Legislacji – czytamy w opracowaniu. Jak jednak dodano, także ten projekt „daleki jest od ideału, biorąc pod uwagę fakt, że rząd sam wielokrotnie zmieniał kluczowe pierwotne założenia reformy, a pierwotny termin konsultacji wynosił jedynie 14 dni (dopiero sprzeciw partnerów zdecydował o wydłużeniu go do 35 dni)”.
Pozostałe projekty Polskiego Ładu tworzone były, jak zaznaczono, z jeszcze większymi uchybieniami. Chodzi m.in. o projekty: noweli prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dom do 70 mkw.), dotyczący ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym czy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Polskim Ładem.
– Często, wbrew przepisom, nie ma na stronach RCL śladu po konsultacjach publicznych, a jakość merytoryczna OSR-ów jest bardzo niska – punktują autorzy raportu.
Jak np. podają, sześć na siedem projektów z Polskiego Ładu (wszystkie poza przepisami podatkowymi) nie ma udokumentowanego przebiegu konsultacji publicznych, co oznacza, że brakuje opublikowanych uwag partnerów społecznych i rzetelnego odniesienia się do tych wskazań.
Również sześć na siedem projektów (ponownie wszystkie oprócz podatkowego) nie ma rzetelnej analizy wpływu kształtowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorstw w Ocenie Skutków Regulacji.
Wśród rekomendacji zawartych w raporcie są m.in.: stosowanie kalkulatora kosztów dla adresatów danego aktu prawnego lub wykonanie pomiaru obciążeń regulacyjnych. Czy też test proporcjonalności, czyli wprowadzanie jedynie takich regulacji, które są niezbędne dla osiągnięcia zakładanego celu, przy jak najmniejszym koszcie dla społeczeństwa, poszczególnych obywateli i przedsiębiorstw. Poza tym autorzy raportu rekomendują rygorystyczne przestrzeganie ustawowych terminów konsultacji projektów aktów prawnych (30 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 21 dni) czy obowiązkowe konsultacje społeczne projektów poselskich i senackich. Jak również rygorystyczne przestrzeganie przez resorty obowiązku publikowania w określonych terminach na stronach RCL.
Poza tym, zdaniem Rady Przedsiębiorczości, co do zasady ustawy regulujące działalność przedsiębiorstw powinny wchodzić w życie 1. dnia roku, z przynajmniej 6-miesięcznym vacatio legis. Okres vacatio legis byłby wydłużany do 12 miesięcy w przypadku istotnych zmian, czyli tych dotyczących zmian stawki podatkowej, zmian przedmiotu opodatkowania, objęcia podatkiem nowej kategorii podatników oraz wymagających ingerencji w informatyczny system finansowo-księgowy przedsiębiorstw.
Jak wskazano w raporcie, obligatoryjnie dla wszystkich ustaw wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dla ustaw, które wpłynęły do Sejmu drogą nierządową, powinno się przeprowadzać OSR ex post. Rząd powinien je zlecać np. Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu lub Centrum Analiz Strategicznych.
W debacie poświęconej raportowi i postulatom biznesu nie uczestniczyli przedstawiciele rządu. Do chwili zamknięcia wydania DGP nie udało nam się uzyskać komentarza rzecznika rządu Piotra Müllera.
Radę Przedsiębiorczości tworzą największe organizacje przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.
Ważne Zdaniem Rady Przedsiębiorczości, co do zasady ustawy regulujące działalność przedsiębiorstw powinny wchodzić w życie 1. dnia roku, z przynajmniej 6-miesięcznym vacatio legis