TSUE rozstrzygał wczoraj dwie kwestie związane z pytaniem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Po pierwsze stwierdził, że przenoszenie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Takiego przeniesienia między dwoma wydziałami dowiadczył krakowski sędzia Waldemar Żurek. Nie zgodził się jednak z decyzją prezesa sądu i odwołał się do KRS. A gdy rada jego odwołania nie uwzględniła, zwrócił się do SN. I to właśnie na kanwie sprawy sędziego Żurka SN wystąpił do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.
Badajcie, ale we własnym zakresie