Chodzi o postępowanie prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczące nacjonalizacji przedsiębiorstwa. Decyzja w tej sprawie została ogłoszona w Monitorze Polskim w 1948 r. Pełnomocnicy spadkobierców złożyli w resorcie dwa wnioski: o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa (w lipcu i wrześniu br.). Z kolei we wrześniu pełnomocnik strony postępowania wysłał do ministerstwa ponaglenie na podstawie art. 37 k.p.a.
W odpowiedzi resort wskazał, że owszem, organ jest zobligowany do załatwienia sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy. Jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia kwerendy w Archiwum Akt Nowych w celu odszukania opinii, ekspertyz, spisów inwentarza i protokołów, czynności wyjaśniające siłą rzeczy musiały trwać dłużej. Przy okazji organ poinformował, że w związku z wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia i niezakończone przed wejściem w życie ustawy, umarza się z mocy prawa.