​Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 30 września 2021 r. powołał Panią Sędzię SN Joannę Misztal-Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej.

Joanna Misztal-Konecka jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, profesorem nauk prawnych. Specjalizuje się prawie cywilnym procesowym i materialnym oraz w prawie rzymskim.

Na stanowisko Prezesa kierującego pracą Izby Cywilnej została powołana 30 września 2021 r.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze (2000) i historyczne (2001).

W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową etatową zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym z najlepszym wynikiem w apelacji lubelskiej. W latach 2003-2007 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego tego Sądu (2011-2016). W latach 2016-2018 r. sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym, a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018). Od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej.

W 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, zaś w 2020 r. – tytuł profesora. Od 2005 r. zatrudniona na KUL, od 2020 r. na stanowisku profesora. Od 2012 r. jest Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL.

Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, we Włoszech i w Gruzji.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, redaktorem naczelnym Studiów Prawniczych KUL i członkiem Rady Naukowej Journal of Modern Science.