Niepełnosprawny więzień zażądał informacji na temat umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi przez zakład karny, rozwiązań, które zastosowano, żeby przystosować warunki do osób niepełnosprawnych, a także wywieszania na tablicy ogłoszeń szczegółowego jadłospisu dla każdego rodzaju diety. Dyrektor odmówił, argumentując, że osadzony nadużywa prawa dostępu do informacji i chce przysporzyć pracy administracji, gdyż chodzi o informacje przetworzone. Jeśli chodzi o jadłospis, to nie przewiduje się jego wywieszania, ale jest każdego dnia ogłaszany przez więzienny radiowęzeł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał skargę na bezczynność dyrektora zakładu karnego (uzasadnienie zostało niedawno opublikowane). Po pierwsze, jest on podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, bo realizuje zadania publiczne, korzystając przy tym z majątku publicznego przeznaczonego na te cele. Po drugie zaś, każda z żądanych informacji stanowi informację publiczną. Nie ma wątpliwości, że można do nich zaliczyć umowy, których cel wiąże się z wykonywaniem zadań lub dotyczy wydatkowania majątku publicznego. Podobnie jest z wiadomościami na temat przystosowania więzienia i jego infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.