Stowarzyszenie prokuratorów wysłało do jednego z prokuratorów regionalnych wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Organizacja chciała uzyskać dostęp do listy wszystkich prokuratorów działających na jej obszarze (także tych delegowanych do innych jednostek organizacyjnych – ze wskazaniem, który z nich otrzymał w danym roku nagrodę finansową, w jakiej wysokości i jaką pełnił funkcję w momencie jej przyznania).
Prokurator regionalny odpowiedział, że wniosek stowarzyszenia nie podlega rozpoznaniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Wskazał, że nie jest on podyktowany troską o dobro publiczne ani chęcią zapewnienia społecznej kontroli nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Jego celem jest szykanowanie i krytyka modelu organizacji i funkcjonowania prokuratury. Prokurator argumentował, że co roku otrzymuje taki wniosek, po czym informacje, których udziela, są publikowane w skrajnie jednostronnych tekstach szkalujących prokuratorów otrzymujących i przyznających nagrody.