Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej ze względu na możliwy sposób jej wykorzystania – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Stowarzyszenie prokuratorów wysłało do jednego z prokuratorów regionalnych wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Organizacja chciała uzyskać dostęp do listy wszystkich prokuratorów działających na jej obszarze (także tych delegowanych do innych jednostek organizacyjnych – ze wskazaniem, który z nich otrzymał w danym roku nagrodę finansową, w jakiej wysokości i jaką pełnił funkcję w momencie jej przyznania).
Prokurator regionalny odpowiedział, że wniosek stowarzyszenia nie podlega rozpoznaniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Wskazał, że nie jest on podyktowany troską o dobro publiczne ani chęcią zapewnienia społecznej kontroli nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Jego celem jest szykanowanie i krytyka modelu organizacji i funkcjonowania prokuratury. Prokurator argumentował, że co roku otrzymuje taki wniosek, po czym informacje, których udziela, są publikowane w skrajnie jednostronnych tekstach szkalujących prokuratorów otrzymujących i przyznających nagrody.
W odpowiedzi stowarzyszenie wniosło skargę na bezczynność prokuratora. Podkreślało, że gdyby w istocie informacje dotyczące nagród w prokuratorze nie były informacją publiczną, prokurator powinien wydać decyzję administracyjną, a nie przesyłać pismo, w którym polemizuje ze sposobem wykorzystania danych.
WSA przyznał rację organizacji i zobowiązał prokuratora do udzielenia informacji. Wskazał, że zgodnie z kodeksem karnym prokurator jest funkcjonariuszem publicznym. Wysokość jego wynagrodzenia i otrzymane nagrody podlegają więc ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Sąd podkreślił, że o tym, czy dana informacja jest informacją publiczną, decyduje wyłącznie spełnienie przesłanek z ustawy, nie zaś możliwy sposób jej wykorzystania.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt II SAB/Gd 63/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia