Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, mają prawo do wyznaczenia po jednym obserwatorze rozmów kwalifikacyjnych, które będą prowadzone z kandydatami na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wnioski w tej sprawie można kierować do MSZ w terminie do dnia 7 września 2021 r. na adres dpt.sekretariat@msz.gov.pl (decyduje data wpływu wniosku do MSZ). Do wniosku należy załączyć podpisane oświadczenie osoby wyznaczonej jako obserwator dotyczące ochrony danych osobowych.

Wzory wniosku i oświadczenia, a także informacje MSZ na temat przetwarzania danych osobowych obserwatorów oraz kandydatów są do pobrania na stronie internetowej MSZ