Dotyczy ono możliwości przedłużenia kadencji takich organów jak Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego. TK zwrócił uwagę, że regulacje dotyczące pierwszych dwóch instytucji są takie same, jak ta dotycząca RPO, uznana za niezgodną z konstytucją. Ustawy o NBP i NIK przewidują bowiem, że ich prezesi pełnią obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę.
Takie uregulowanie może skutkować przedłużeniem kadencji organu ponad konstytucyjnie wskazany termin, co może prowadzić do niepewności, czy ma on odpowiednie umocowanie do działania po upływie kadencji. „Zaistniała sytuacja normatywna wymaga interwencji ustawodawcy, której celem powinno być wprowadzenie stosownych regulacji urzeczywistniających zasady konstytucyjne wskazane przez trybunał w wyroku w sprawie o sygn. akt K 20/20” – czytamy w postanowieniu TK.