Jak podała KPRP, tematem spotkania prezydenta z prezesem Rady - która sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata w granicach i dla ochrony interesu publicznego - były sprawy kluczowe dla dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich. Do zadań NRA należą m.in.: reprezentowanie Adwokatury, nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną.