Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację radcy prawnego ukaranego upomnieniem za naruszenie zasad informowania o własnej działalności (postanowienie z 11 lutego 2020 r., sygn. akt II DK 21/21). Prawnikowi zarzucono niestosowną formę promocji.

Miał rozwieszać plakaty reklamowe nie tylko we własnej kancelarii, lecz także na swoim samochodzie i na billboardzie niedaleko jednego z miejskich sądów. Radca został ukarany upomnieniem, a Wyższy Sąd Dyscyplinarny podtrzymał tę karę. Obwiniony wniósł kasację, zarzucając wyrokowi rażące naruszenie prawa przez błędną interpretację przepisów i rażącą niewspółmierność kary. Jego zdaniem, skoro prominentni działacze samorządu wypowiadają się przeciw ograniczeniom reklamy, nie powinno się go karać za ich nieprzestrzeganie. Rzecznik dyscyplinarny wskazywał jednak, że informowanie o wykonywaniu zawodu nie powinno naruszać godności zawodu. Reklama nie może więc się narzucać osobom, które jej aktywnie nie poszukują. Za taką zaś ID SN uznała działalność informacyjną obwinionego radcy. Sędzia sprawozdawca Konrad Wytrykowski wskazał, że przynależność do samorządu nie jest obowiązkowa, ale jeśli już ktoś na nią się decyduje, powinien przestrzegać obowiązujących w tym samorządzie zasad. Radca prawny nie może reklamować się tak samo jak np. szewc. Izba Dyscyplinarna oddaliła kasację.