Do grudnia 2020 r. przy Krajowej Radzie Radców Prawnych działało Centrum Mediacji. Jednak nowe władze samorządu postanowiły rozszerzyć działalność tej instytucji także o inne alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) – takie jak arbitraż czy negocjacje. Zmieni się także forma organizacyjna – komisja jest bowiem stałym organem kolegialnym, a nie jak Centrum Mediacji jedynie agendą KRRP.
Decyzja władz samorządu radcowskiego wynika z rosnącego zapotrzebowania na formy rozstrzygania konfliktów mniej kosztowne i czasochłonne niż procesy sądowe. Jeszcze wyraźniej stało się to widoczne w czasie pandemii, która spowodowała z jednej strony większe obłożenie sądów sprawami (choćby sporami wynikającymi z nadzwyczajnej zmiany stosunków w czasie epidemii), a z drugiej spowolnienie rozpoznawania przez nie spraw (np. czasowe wstrzymanie działalności sądów).
Inicjatywa jest też odpowiedzią na postulaty Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), zrzeszającej ekspertów ze wszystkich państw Rady Europy, która zajmuje się opracowywaniem rozwiązań zwiększających efektywność wymiaru sprawiedliwości. W uchwale z czerwca 2018 r. podkreśliła ona rolę zawodów prawniczych w rozwoju ADR i zaleciła samorządom tworzenie środowiska otwartego na te rozwiązania.
Reklama
Komisja AMRS liczy dziewięć osób – radców doświadczonych w kwestii ADR – a jej przewodniczącym jest mec. Tomasz Parkasiewicz. Działania gremium obejmą promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów zarówno wśród samych radców prawnych, jak i w społeczeństwie. Podstawowym celem jest utrzymanie i rozwój ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych funkcjonujących obecnie przy terenowych Okręgowych Izbach Radców Prawnych.
Planowane jest także utworzenie przy KRRP sądu arbitrażowego, rozstrzygającego sprawy także online.