Trybunał przyjął w nich deklaracje jednostronne rządu RP potwierdzające, że w 24 sprawach doszło do naruszenia prawa skarżących do rozpoznania ich spraw bez zbędnej zwłoki. Rząd przyznał, iż doszło do naruszenia art. 6 i art. 13 konwencji, i zobowiązał się do wypłaty 21 skarżącym ponad 420 tys. zł w ramach słusznego zadośćuczynienia. Decyzje te są pierwszymi dowodami nienależytego wykonania wyroku pilotażowego w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce, a tym samym należy spodziewać się wpływu do trybunału kolejnych spraw dotyczących przewlekłości.
Prawa skarżącego