Chodzi o art. 19 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 121 ze zm.; dalej u.k.s.), wedle którego minister sprawiedliwości z urzędu odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeśli ten ostatni ukończył 65. rok życia. W uchylonej ustawie – o komornikach sądowych i egzekucji – wiek emerytalny komornika wynosił 70 lat. Obniżenie górnej granicy wieku było uzasadniane „szczególnymi okolicznościami towarzyszącymi wykonywaniu przez komornika sądowego czynności w terenie”. Ustawodawca uznał, że w kontekście warunków i ryzyka związanego z osobistym wykonywaniem tego typu czynności kondycja fizyczna komornika nie jest bez znaczenia.
Komornicy walczą o swoje w sądach