Jedną z ważniejszych będzie zapisanie wprost, że wspólnoty mogą posiadać własny majątek. Doprecyzowane zostaną również sposoby oznaczeń, które mają posiadać osoby ją reprezentujące. Ustawodawca ma wskazać zasady odmowy podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokali, której dokonuje sąd. Zmienią się zasady dotyczące licytacji lokalu zadłużonego członka wspólnoty, które mają uniemożliwić uporczywym dłużnikom niespłacanie swoich długów w nieskończoność (o planowanych zmianach w tej kwestii DGP informował jako pierwszy w grudniu 2020 r.).
W nowelizacji precyzyjnie mają zostać wskazane umocowania dla zarządu wspólnoty, które umożliwią zawieranie umów skutecznych wobec wszystkich lokatorów. Szczegółowo zakreślone zostaną zasady zbierania głosów w trybie obiegowym. Do tej pory ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1910) przewidywała co prawda możliwość podejmowania uchwał właścicieli zarówno na zebraniu, jak i w formie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, nie określono w niej jednak, w jaki sposób ma taka procedura przebiegać. Nowelizacja przewiduje też usprawnienie funkcjonowania organów wspólnoty, jednak ministerstwo nie podaje na razie szczegółów w tym zakresie.
Dzięki nowym przepisom ma zostać zrealizowany również Narodowy Program Mieszkaniowy, nad którym prace rozpoczęły się już w 2016 r. Główne cele, jakie wyznaczył sobie w jego zakresie ustawodawca, to przede wszystkim większy dostęp do mieszkań, poprawa warunków mieszkaniowych i pomoc osobom w trudnej sytuacji. Nowelizacja prawa spółdzielczego ma umożliwić łatwiejszy dostęp do mieszkań należących do spółdzielni. Istotną zmianą będzie to, że członek spółdzielni, zawierający umowę o budowę lokalu już po wejściu w życie zmian prawnych, będzie mógł ubiegać się o przeniesienie własności lokalu po określonym w umowie terminie.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów