I tak np. SSP „Iustitia” zwraca uwagę, że projektowany art. 9862 k.p.c. nie precyzuje, do kiedy wierzyciel może złożyć wniosek o sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej ani jak postępować w sytuacji, gdy wystąpi o wyznaczenie terminu aukcji, ale nie wskaże, czy ma mieć formę klasyczną czy elektroniczną. Niewyjaśnione pozostaje również, czy wierzyciel może zmienić wniosek: z licytacji klasycznej na elektroniczną i na odwrót, a jeśli tak – to do kiedy.
Wątpliwości dotyczą też m.in. przewidzianego w art. 9868 k.p.c. mechanizmu skargi na odmowę dopuszczenia do przetargu. ‒ Z przepisu nie wynika, czy skargę składa się do sądu (referendarza) czy sędziego (referendarza) nadzorującego przebieg tradycyjnej licytacji. Nie przewidziano opłaty od takiej skargi. Jeśli ma to być skarga do sądu, to powinna podlegać opłacie sądowej na ogólnych zasadach i spełniać wymogi formalne pisma procesowego – czytamy w opinii Iustitii, która zauważa, że literalne brzmienie regulacji sugeruje, iż skargi na przebieg licytacji nie będzie można złożyć w jej trakcie. W dodatku skoro skargę na odmowę dopuszczenia do licytacji można złożyć w terminie trzech dni od odmowy, to jej rozpoznanie może nastąpić po rozpoczęciu przetargu. Co spowoduje, że osoba, której komornik odmówił dopuszczenia do przetargu, nie weźmie w nim udziału.