Propozycja NRA zakłada nowelizację kodeksu karnego wykonawczego przez zmianę jego art. 215. Dodany do niego par. 3 miałby brzmieć: „Jeżeli tymczasowo aresztowany ma ustanowionego obrońcę, organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, z chwilą powzięcia informacji o ustanowieniu obrońcy przesyła niezwłocznie z urzędu do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany, zarządzenie o zgodzie na wielokrotne widzenie tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym. Zdanie drugie art. 217 par. 1 stosuje się odpowiednio. Z chwilą zawiadomienia organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o ustaniu stosunku obrończego, organ z urzędu wydaje zarządzenie o uchyleniu zarządzenia o zgodzie na wielokrotne widzenie tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym i przesyła je niezwłocznie do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany”.
Celem projektu jest zniesienie barier techniczno-organizacyjnych w dostępie aresztowanego do obrońcy. Ma on także ułatwić pracę organom procesowym wydającym zgodę na widzenia z pełnomocnikiem. Zgodnie bowiem z obecnym brzmieniem art. 217 k.k.w. musi ją wydać organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.