Świat oczekuje od nas produktów, które są użyteczne, a jednocześnie przyjazne środowisku. Wynalazek naukowców z Politechniki Łódzkiej świetnie wpisuje się w ten trend.

Dzięki wykorzystaniu odpadów poprodukcyjnych oraz nieskomplikowanemu sposobowi wytwarzania naczyń i opakowań, to rozwiązanie ma duże szanse na komercjalizację.

W Urzędzie Patentowym RP trwa postępowanie w sprawie udzielenia patentu na wynalazek, który został zgłoszony w maju 2021 r. Urząd Patentowy jest zobowiązany do sporządzenia w terminie dziewięciu miesięcy wstępnego sprawozdania o stanie techniki, który obejmuje publikacje brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.

W tym przypadku wskazuje publikacje skategoryzowane literą A, czyli dokumenty, które określają ogólny stan techniki. To oznacza duże prawdopodobieństwo udzielenia patentu.

Ale praktyka pokazuje, że nie jest to regułą. Bywa tak, że w trakcie wstępnego badania stanu techniki wskazywane przez urząd dokumenty, skategoryzowane jako X lub Y, stanowią przeszkodę w udzieleniu patentu, z uwagi na brak przesłanki nowości lub poziomu wynalazczego rozwiązania. Dlatego przed opracowaniem i zgłoszeniem wynalazku do UPRP warto zlecić kancelarii patentowej badanie stanu techniki.

Rzecznik patentowy opracuje strategię i sporządzi raport z badania. Zweryfikuje, czy w bazach patentowych nie znajdują się podobne lub zbieżne rozwiązania. To pozwoli zorientować się co do prawdopodobieństwa uzyskania ochrony.

W przypadku odnalezienia dokumentów, które mogą podważać nowość lub poziom wynalazczy rozwiązania, jest czas na ich analizę i odpowiednie dostosowanie opisu jeszcze przed jego zgłoszeniem.

Obecnie baza patentowa Espacenet obejmuje ponad 140 mln dokumentów patentowych. Warto zatem skorzystać z usług rzecznika patentowego, który przeprowadzi zgłaszającego przez ten wieloaspektowy i trudny proces. ©℗