Budowa domu powyżej 70 m2 w końcu będzie możliwa bez pozwolenia. Inwestor prywatny stawiając na swej działce znacznie większy, dwupiętrowy budynek, będzie musiał ten zamiar poprzedzić tylko zgłoszeniem. Wszystko za sprawą przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jakich formalności będą musieli dopełnić inwestorzy, by wybudować dom powyżej 70 mkw – bez pozwolenia?

Przyjęty 29 marca br. przez rząd i skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Założeniem projektu jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz usprawnienie ich działania. Ustawa ma wesprzeć elektronizację procedur i działalności organów administracji publicznej.

Prawo budowlane. Przestarzałe procedury

Według resortu niektóre procedury budowlane są wciąż nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji, a liczba i zakres dokumentów dołączanych do wniosków, powodują, że inwestor rezygnuje z realizacji budowy.

Obecnie mamy do czynienia z dualizmem prawnym różnicującym budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m2. Rządowy projekt rozwiązuje tą kwestię. Umożliwia budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie jednolitej procedury oraz rozszerza katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia.

Projekt zlikwiduje nadmierny formalizm prawny związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania.

Budowa domu bez pozwolenia. Jakie są obecne przepisy

Obecnie każdy może wybudować dom do 70 m kw. w uproszczonej procedurze. Warunkiem jest to, by inwestycja zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna inwestora.

Budować może każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane (ma tzw. tytuł prawny).

Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to:
• jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
• dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
• dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.
Dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy to:
• parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej;
• dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m.


Można zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki.

Budując można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 mkw.:

  • na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym,
  • bez pozwolenia na budowę,
  • a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika.

Budowa domu powyżej 70 mkw. Warunki, formalności, dla kogo

Projekt noweli zakłada, że na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będzie można już wkrótce budować również domy powyżej 70 mkw. W tym przypadku, konieczne będzie jednak ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.
Według projektu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu - który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

Do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Aby zbudować dom powyżej 70 mkw:

  • nie trzeba będzie mieć pozwolenia na budowę,
  • można budować go o dowolnej powierzchni,
  • budynek musi być przeznaczony na własne cele mieszkaniowe,
  • budynek nie może przekroczyć wysokości dwóch kondygnacji.

Zgłoszenie budowy domu powyżej 70 mkw ma być realizowane na podstawie projektu. Obowiązkowo w budowie musi uczestniczyć kierownik budowy który następnie potwierdzi gotowość do zamieszkania.

Co więcej w projekcie zmian Prawa budowlanego

Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, rządowy projekt proponuje dodać m.in. niewielkie kolumbarium o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2 i o wysokości nie większej niż 3 m na terenie cmentarza, przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2 oraz kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2.

Dodatkowo proponuje się dodanie budowy budowli ochronnych, w szczególności schronów i ukryć doraźnych, wolnostojących lub stanowiących część budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej.

Projekt o zmianie ustawy – Prawo budowlane jest już w Sejmie. Rada ministrów upoważniła Ministra Rozwoju i Technologii do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie, w toku prac parlamentarnych.