Reklama

Projekt zakłada także uproszczenie procedur z tym związanych.

"W tym celu zwiększony zostanie m.in. nadzór wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez organy powołane do realizacji tego zadania (zleconego przez administrację rządową)" - czytamy w komunikacie.

W ocenie autorów projektu obecne rozwiązania nie zapewniają wystarczającej kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez odpowiednie organy: wojewodowie nie mają bowiem instrumentów pozwalających na sprawną i rzetelną weryfikację dokonywanych czynności w stosunku do mienia Skarbu Państwa pod względem racjonalności i zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki.

Projekt zakłada, że wzmocniony ma zostać nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania, jako zlecone przez administrację rządową. W praktyce ma nastąpić powrót do formuły sporządzanych przez starostów planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów – w miejsce, przyjmowanej na szczeblu centralnym, Polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, podano także.

Zgodnie z projektem, wojewoda będzie mógł zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także zobowiązać starostę do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Starosta ma zostać natomiast zobowiązany do przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel (wyrazić opinię w tej sprawie).

Wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, co umożliwi mu podejmowanie działań i niezbędnych rozstrzygnięć wobec nieruchomości Skarbu Państwa należących do zasobu, którym gospodaruje starosta. Będzie mógł także podejmować w stosunku do nieruchomości czynności w imieniu Skarbu Państwa w sytuacji, gdy nie podejmuje ich starosta – pomimo przyznanych ustawą uprawnień i przekazanych środków finansowych na zadania zlecone przez administrację rządową.

Usprawniony zostanie proces gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. poprzez dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które musi ponosić jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd, podsumowano.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.