Poprzedni właściciel warszawskiej kamienicy, który utracił jej własność na mocy dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, nie złożył w 1949 r. w ustawowym terminie wniosku o przyznanie za czynszem symbolicznym prawa własności czasowej do gruntu. Orzeczeniem administracyjnym odmówiono mu przyznania prawa do gruntu i ostatecznie odebrano wszelkie prawa do budynku. Były właściciel złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku dekretowego, lecz również spotkał się z odmową. Czy jego spadkobiercom przysługują obecnie prawa do zwrotu tej nieruchomości lub do odszkodowania?
Dekret warszawski przewidywał obowiązek złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu (obecnie jest to prawo użytkowania wieczystego) w terminie 6 miesięcy od objęcia nieruchomości w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy (obowiązywała zasada, że objęcie gruntu przez gminę następowało z dniem opublikowania obwieszczenia o objęciu w Dzienniku Urzędowym Zarządu m.st. Warszawy).
Był to tzw. termin prawa materialnego, czyli termin, który nie mógł być przedłużony ani przywrócony, nawet jeżeli były właściciel bez swojej winy terminu tego nie dochował. Taki jest jednoznaczny pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego.