Rozmawiamy z PAULINĄ CICHALEWSKĄ, prawnikiem z Kancelariii Prawnej Jerzy T. Pieróg - W styczniu zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące zbywania lokali niemieszkalnych na rzecz ich dzierżawców i najemców (wejdą w życie 7 stycznia 2010 r.). Co zmienią nowe regulacje w ustawie?

Usuną wątpliwości występujące dotychczas w praktyce jej stosowania. Jej art. 34 ust. 6 pozwalał na bezprzetargowe zbycie najemcom lub dzierżawcom lokalu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu. W praktyce były jednak wątpliwości, czy możliwe jest zbycie lokalu niemieszkalnego na rzecz jego najemców lub dzierżawców. Ustawodawca, dodając do art. 34 ust. 6a, rozstrzygnął sprawę jasno. Teraz nie będzie żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających wojewodzie, radzie lub sejmikowi, w drodze zarządzenia lub uchwały bezprzetargowej sprzedaży najemcom lub dzierżawcom lokalu innego niż mieszkalny wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku. Możliwa stanie się więc sprzedaż całego budynku, jeśli w nim był tylko jeden lokal podlegający najmowi lub dzierżawie (np. dzierżawiony pawilon).

Wątpliwości praktyków budziła też sprawa bonifikat od ceny nieruchomości. Jak zostały one wyjaśnione przez ustawodawcę?
Praktyka stosowania art. 68 ust. 1 i ust. 3a ustawy pokazała, że są wątpliwości, czy zgoda wojewody, rady albo sejmiku na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ma mieć charakter ogólny czy indywidualny. Zostały one rozwiane przez ustawodawcę, który zmienił ich treść. Teraz wiadomo precyzyjnie, że taka zgoda może dotyczyć także więcej niż jednej nieruchomości, czyli może ona mieć charakter zarówno indywidualny, jak i ogólny. Wprowadzono też do art. 68 ust. 1b, który mówi, że zarządzenie wojewody lub uchwała rady lub sejmiku określa w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Zmiana ta ułatwi właściwym organom uwzględnianie w ich działaniach z zakresu gospodarki nieruchomościami lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
Czy podobnie ustawodawca rozwiązał sprawę bonifikat od opłat w przypadku użytkowania wieczystego?
Nowelizacja określa też zasady udzielania bonifikat w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Po wejściu w życie nowych przepisów wojewoda w zarządzeniu albo rada lub sejmik w uchwale będą mogły udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i kolejnych opłat rocznych.