Firma wynajmująca mieszkanie na prowadzenie biura może odliczyć VAT wynikający z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, który jest właścicielem mieszkania.
Prawo do odliczenia VAT jest uzależnione od sposobu wykorzystania wynajmowanego mieszkania. Po pierwsze, musi istnieć związek wydatku poniesionego na wynajem z działalnością opodatkowaną spółki. Po drugie, weryfikacji wymaga sposób faktycznego przeznaczenia wynajmowanego mieszkania.
Jeżeli faktury dokumentują czynności opodatkowane, odliczenie podatku naliczonego jest poprawne.
– Mimo że wynajmowany jest lokal mieszkalny, w przypadku przeznaczenia na cele niemieszkaniowe, np. biurowe, usługa taka powinna być traktowana jako czynność opodatkowana 22-proc. stawką – mówi Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego w kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
W przypadku gdy mieszkanie wykorzystywane byłoby przez pracowników spółki na cele mieszkaniowe, opodatkowanie tej usługi VAT byłoby niepoprawne.
Trzeba pamiętać, że zwolnienie z VAT w odniesieniu do usług wynajmowania lokali mieszkalnych dotyczy tylko wynajmu na cele mieszkalne, gdy zaś wynajmowany lokal mieszkalny wykorzystywany jest w inny sposób, prawidłowe jest tu opodatkowanie tej transakcji 22-proc. podatkiem. Wówczas gdy istnieje związek poniesionego wydatku z działalnością opodatkowaną najemcy, może on skorzystać z prawa do odliczenia VAT wykazanego na otrzymanych fakturach.
W tym stanie faktycznym może pojawić się jeszcze sytuacja, kiedy wynajmujący jest podmiotowo zwolniony z VAT z uwagi na nieosiągnięcie określonego limitu obrotów. Możliwa jest jednak rezygnacja z tego zwolnienia i opodatkowanie świadczonej usługi.