Rady gmin będą miały więcej czasu na przyjęcie uchwał określających wzór wniosku służącego do ubiegania się o dopłatę do czynszu. Stanie się tak na skutek poprawek do ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, które wprowadził Senat, a Sejm je ostatecznie przyjął.
Ustawa przewiduje ważne modyfikacje związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Wśród nich jest m.in. nowe kryterium dochodowe, które trzeba będzie spełnić, aby otrzymać takie świadczenie. Obecnie próg wynosi 175 proc. najniższej emerytury w przypadku osoby samotnej oraz 125 proc. na osobę w przypadku rodziny. Na mocy wspomnianej ustawy w dodatkach mieszkaniowych będzie natomiast obowiązywać kryterium dochodowe stanowiące 40 proc. lub 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (odpowiednio dla osoby samotnej i rodziny). Zmieni się też katalog dochodów wliczanych do tego kryterium. Będzie on taki sam, jaki jest stosowany przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.
Ustawa w swoim pierwotnym kształcie zakładała, że zmiany dotyczące dodatków mieszkaniowych wejdą w życie 21 kwietnia 2021 r. Do tego dnia rady gmin miały też wyznaczony czas na to, aby podjąć uchwały określające wzory: wniosku o to świadczenie oraz deklaracji osiągniętych przez członków rodziny. Przyjęte poprawki spowodowały jednak, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r. W efekcie wydłuży się również czas na podjęcie koniecznych uchwał.
Ponadto w ustawie o wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa są zawarte przepisy o wypłacaniu osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego specjalnej dopłaty do czynszu. Jej otrzymanie będzie uzależnione od dodatkowych warunków. Dopłata będzie przysługiwać tylko najemcom i podnajemcom mieszkań, które zostały wynajęte przed 14 marca br. Poza tym średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy musi być niższy o 25 proc. od przeciętnego dochodu w 2019 r. Zgodnie z przyjętymi poprawkami dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu gmina zacznie wypłacać od 60. dnia następującego po dniu wejścia w życie przepisów o tym świadczeniu (dojdzie do tego dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw). Pierwsza wypłata ma nastąpić jednak nie później niż 75 dni od tej daty.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta