Wracają ułatwienia w procesie projektowania, budowy, remontu czy rozbiórki niektórych obiektów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przewiduje to czekająca już tylko na podpis prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Określa ona możliwość odstąpienia od stosowania m.in. przepisów:
  • prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie,
  • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).
W trakcie prac w sejmowej komisji zdrowia rozszerzono, w stosunku do pierwotnej wersji projektu (pisaliśmy o niej w tekście „Przebudowa «na koronawirusa» znowu będzie łatwiejsza”, DGP z 22 października br.), krąg podmiotów mogących skorzystać z przewidzianych wyłączeń. Do tych wykonujących działalność leczniczą dodano podmioty objęte obowiązkiem wykonania określonego zadania, który nałożył premier lub minister zdrowia. A także te, którym stosowne polecenie wydał wojewoda.
Upoważnienia do nałożenia obowiązku lub możliwości wydania polecenia zostały określone w art. 10d oraz 11h specustawy z 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Premier może nałożyć określony obowiązek na jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast minister może nałożyć taki obowiązek m.in. na spółkę kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego; ZOZ lub jednostkę budżetową.
Możliwość skorzystania z wyłączenia będzie uzależniona od zgody wojewody.
Jeżeli wymienione podmioty staną przed koniecznością prowadzenia robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu, będą zobowiązane poinformować o tym fakcie niezwłocznie organy administracji architektoniczno-budowlanej.
Ustawa przewiduje również obowiązek zapewnienia przez inwestora kierownictwa oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, jeśli ich rozpoczęcie w normalnej sytuacji wymagałoby uzyskania pozwolenia na budowę.