Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał do tej pory 73,6 proc. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (stan na 12 października 2020 r.). Ratusz nie jest w stanie zagwarantować, że do końca roku dokumenty otrzymają wszystkie uprawnione do tego osoby.
– Liczba wydawanych zaświadczeń stale rośnie, ale z uwagi na dużą liczbę użytkowników wieczystych nieruchomości podlegających przekształceniu w części dzielnic, a także wciąż pojawiające się problemy dotyczące realizacji ustawy w odniesieniu do nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym, nie jesteśmy w stanie zadeklarować, że wszystkie zaświadczenie zostaną dostarczone jeszcze w tym roku – czytamy w komunikacie przekazanym nam przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
Reklama
W jakiej sytuacji prawnej znajdą się więc osoby, które nie otrzymały jeszcze zaświadczenia i nie zdążą go otrzymać do końca tego roku? Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.) w obecnym brzmieniu nie reguluje kwestii konieczności wniesienia opłat przekształceniowych lub opłaty jednorazowej przed doręczeniem zaświadczenia lub informacji o wysokości opłaty jednorazowej. Stołeczni urzędnicy nie są jednak pewni, jak interpretować obowiązujące przepisy. Z pomocą ma przyjść odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, w której ratusz oczekuje wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości.
Wydaje się jednak, że mieszkańcy Warszawy nie muszą martwić się o negatywne konsekwencje braku wniesionych opłat przekształceniowych i opłaty jednorazowej. Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą nr LXXV/2128/2018 z 18 października 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy wprowadziła możliwość uzyskania przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 98 proc. lub 99 proc.
Co więcej, osoby, które nie zgłosiły zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie pozwalającym na jej naliczenie w wysokości uwzględniającej wszystkie należne opłaty, oraz osoby, które otrzymały lub otrzymają zaświadczenie po terminach wniesienia opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 r., otrzymają specjalne bonifikaty od opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 r. Ulgi w wysokości 98 proc. i 99 proc. zagwarantowane zostały bowiem uchwałą nr XXVIII/835/2020 z 19 marca 2020 r.
– Przyjęcie tej uchwały oznacza, że do uzyskania bonifikaty od rocznych opłat przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe nie jest konieczne składanie wniosku – wyjaśnia warszawski ratusz.
Przypomnijmy, że 99-proc. bonifikata przysługuje rodzinom wielodzietnym, osobom z niepełnosprawnościami oraz kombatantom.