Właściciele niektórych budynków będą zwolnieni z obowiązku przedstawiania świadectw energetycznych. Lista wyjątków już teraz budzi pewne wątpliwości.

Wchodząca w życie 28 kwietnia zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 2206) rozszerza obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. Będą się nim musieli wykazać wynajmujący i sprzedający nieruchomość, a weryfikacja posiadania dokumentu spada na notariuszy. Przepisy zawierają jednak pewne wyjątki. Posłanka Joanna Jaśkowiak (KO), prowadząca kancelarię notarialną, zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z interpelacją dotyczącą jednego z nich. Ma wątpliwości, czy wpis do gminnej ewidencji zabytków powoduje zwolnienie z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

DGP również poprosiło MRiT o odpowiedź. W przesłanej nam informacji ministerstwo wyjaśnia, że w myśl art. 3 ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zwolnione są m.in. budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za budynki podlegające ochronie należy uznać budynki objęte wszelkimi formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), jak i budynki nimi nieobjęte, a włączone do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

Nie tylko w przypadku zabytków, o których mówi MRiT, nie jest wymagane sporządzenie świadectwa. Z tego obowiązku zwolnieni są inwestorzy i właściciele budynków:

wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 mkw.,

mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku,

przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia,

gospodarstw rolnych, o określonym w ustawie rocznym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną,

używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej (kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria).

Nawet jeśli lokal czy budynek, którego jesteśmy właścicielami, nie zalicza się do żadnego z wymienionych wyjątków, to jeszcze nie znaczy, że po 28 kwietnia trzeba dla niego zamówić taki certyfikat. Świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone, gdy budynek lub lokal mieszkalny czy użytkowy będzie sprzedawany lub wynajmowany. Dopóki korzystamy z niego na własny użytek, nie musimy sporządzać tego dokumentu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowych budynków i lokali. Bez świadectwa nie będzie pozwolenia na użytkowanie. ©℗