Ocieplenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wymiana pieców, okien, instalacja rolet, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a nawet zakładanie zielonych dachów i „żyjących” ścian – to przykłady inwestycji, które można sfinansować z Funduszy Europejskich.
W programach regionalnych na termomodernizację wielorodzinnych budynków, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, a nawet wymianę pieców można otrzymać m.in. w formie dotacji nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami bezpośrednimi pomocy unijnej są nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, lecz także wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), przedsiębiorstwa (np. ciepłownicze). Końcowym odbiorcą wsparcia zostają sami mieszkańcy, którzy w ten sposób mogą otrzymać w mieszkaniach nowe okna czy nową instalację grzewczą.
Podłącz się do sieci, wymień piec
W województwie podkarpackim wkrótce rozpocznie się nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1. Dofinansowana zostanie budowa, rozbudowa, przebudowa ciepłowniczych sieci, przyłączy, węzłów, instalacji odbiorczych, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania (CO) i centralnej wody użytkowej (CWU).
Z kolei zarząd województwa śląskiego przeprowadza nabór wniosków z Poddziałania 4.3.2. Chodzi o modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączanie budynków do sieci, budowę instalacji OZE. Indywidualne piece w budynkach, które już termomodernizację przeszły lub jest ona częścią projektu, mogą zostać wymienione na gazowe lub opalane biomasą.
Zachodniopomorskie dofinansowuje kompleksową, głęboką modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Działania 2.7 RPO. Możliwa jest wymiana źródeł ciepła, o ile zapewni to znaczącą redukcję emisji CO2 (co najmniej 30 proc.) W ogłoszonym konkursie wsparcie dotyczy budynków, w których przynajmniej 50 proc. stanowią mieszkania socjalne lub komunalne.
W dolnośląskim trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.4 RPO dotyczącego aglomeracji wałbrzyskiej. Dofinansowana zostanie kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekty, jeśli jest to konieczne, mogą objąć także wymianę źródła ciepła.
Pożyczki z dotacjami
Niska emisja to szczególnie duży problem w konurbacji śląsko-dąbrowskiej; jest jej poświęcone Działanie 1.7 programu krajowego Infrastruktura i Środowisko. W ramach już ogłoszonego konkursu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać wsparcie na kompleksową termomodernizację, obejmującą nie tylko ocieplanie i izolację budynku, ale także m.in. wymianę oświetlenia, ogrzewania, zastosowanie OZE, a nawet tworzenie tzw. zielonych dachów, „żyjących” zielonych ścian. Jest to pomoc w postaci tzw. instrumentu mieszanego – pożyczki, dotacji i premii inwestycyjnej.
Jeśli dany region nie udziela dotacji na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, to mieszkańcy nie są na straconej pozycji. Możliwe bowiem jest uzyskanie dofinansowania z Poddziałania 1.3.2. programu Infrastruktura i Środowisko. O wsparcie w postaci instrumentu mieszanego starać mogą się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Własna energia
Dolnośląskie 2 listopada rozpoczyna nabór wniosków o dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Celem projektów jest udzielanie grantów na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach m.in. przez osoby fizyczne, w budynkach jednorodzinnych „w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji”.
Z kolei w grudniu pomorskie uruchomi nabór wniosków na dotacje do projektów OZE – budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W szerokiej grupie beneficjentów uwzględnieni zostali też przedsiębiorcy. Mogą się oni starać także o wsparcie z Działania 10.4. Chodzi o budowę nowych bądź modernizację istniejących źródeł ciepła, przy czym priorytetowo będą traktowane inwestycje wykorzystujące OZE.
Przydomowe oczyszczalnie
Kompleksowe inwestycje wodno-ściekowe realizowane są w aglomeracjach od 2 tys. do 10 równoważnej liczby mieszkańców. Często na takich obszarach budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, wtedy dofinansowana zostaje budowa indywidualnych systemów – przydomowych oczyszczalni ścieków. Tak jest w Działaniu 4.3 programu regionalnego kujawsko-pomorskiego, gdzie obecnie trwa nabór wniosków. O wsparcie bezpośrednio ubiegają się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa świadczące usługi wodno-kanalizacyjne oraz podmioty realizujące projekty PPP.
Nabór wniosków od mieszkańców i małych firm
Region Działanie Termin
Kujawsko-Pomorskie 4.3 22.09.2016 do 25.11.2016
Zachodniopomorskie RPO 2.7 30.09.2016 do 30.11.2016
Podkarpackie RPO 3.3.1 31.10.2016 do 30.11.2016
Śląskie RPO 4.3.2 30.09.2016 do 30.03.2017
Śląsko-dąbrowska konurbacja POIiS 1.7.1 04.07.2016 do 31.10.2016
Ogólnopolski POIiS 1.3.2 30.06.2016 do 31.10.2016
Dolnośląskie RPO 3.3.4 29.08.2016 do 25.10.2016
Dolnośląskie RPO 3.1-C 02.11.2016 do 13.12.2016
Pomorskie RPO 10.4 14.11.2016 do 16.12.2016
Pomorskie RPO 10.3.1. 19.12.2016 do 31.01.2017

Źródło: MR

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Monika Niewinowska