Szkoły – szczególnie zawodowe – są bardzo otwarte na współpracę z pracodawcami. Dzięki Funduszom Europejskim są pieniądze na organizację staży, warsztatów, szkoleń czy udział przedsiębiorców w procesie kształcenia.
Nie od dziś wiadomo, że pracodawcy niechętnie zatrudniają młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego. Nawet najlepiej przyswojona teoria nie zastąpi bowiem umiejętności praktycznych, a tych absolwentom bardzo często brakuje. Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego aż 76 proc. pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Jednak dzięki Funduszom Europejskim coraz więcej z nich ma szansę uczestniczyć w kształtowaniu przyszłych pracowników już na etapie edukacji. Różne formy współpracy przewidziane są w programach regionalnych.
Szkoły zawodowe
Najwięcej możliwości współpracy na linii przyszły pracownik – pracodawca stwarzają szkoły zawodowe. Firmy mogą uczestniczyć w ich życiu już na etapie przygotowywania programu nauczania, a także brać udział w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika. Pracodawcy mogą też organizować szkolenia i krótkie staże dla nauczycieli. Dzięki temu zajęcia w szkolnych klasach nie są oderwane od rzeczywistości, uwzględniają postęp techniczny i technologiczny, a także aktualne warunki pracy.
Bardzo ważnym elementem współpracy szkół i pracodawców są staże zawodowe dla uczniów. W przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich stanowią obowiązkowy element. Daje to możliwość przyuczenia młodego człowieka do pracy bez ponoszenia na to nakładów finansowych. Korzyści są nie do przecenienia również z punktu widzenia uczniów. Wiele firm decyduje się na zatrudnienie najlepszych absolwentów.
Ze szkołami mogą współpracować zarówno większe, jak i mniejsze firmy. Bardzo szeroki jest również wachlarz zawodów. Kiedyś taka aktywność była kojarzona głównie z branżami technicznymi, gastronomiczną, fryzjerską czy handlową. Dziś szkoły zawodowe kształcą młodzież również w takich kierunkach jak informatyka, obsługa klienta czy hotelarstwo i turystyka. Duże zakłady mogą pójść jeszcze dalej – tworząc tzw. klasy patronackie. Ich kierunek i program nauczania może być dostosowany stricte do potrzeb pracodawcy.
Firmy zainteresowane taką współpracą powinny kontaktować się bezpośrednio ze szkołami zawodowymi.
Na różnych poziomach
Fundusze Europejskie wspierają również dostosowanie do potrzeb rynku pracy kwalifikacji uczniów szkół średnich o profilu ogólnym oraz studentów i doktorantów. W pierwszym przypadku formy współpracy pracodawców ze szkołami są przewidziane tylko w niektórych regionach, wszędzie natomiast programy nauczania i zajęcia dodatkowe uwzględniają ich potrzeby. Dlatego duży nacisk kładziony jest na rozwijanie kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, na języki obce, kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Aktywna współpraca praktykowana jest natomiast pomiędzy firmami i uczelniami. Pracodawcy mogą organizować dla studentów certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje. Uczelnie mogą wprowadzać dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych. Z Funduszy Europejskich można też dofinansować organizację wizyt studyjnych u pracodawców.
Rozwiązania systemowe
Dużo działań mających na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przy udziale pracodawców będzie też realizowanych w ramach programu krajowego Wiedza Edukacja Rozwój. Będą one jednak miały głównie charakter systemowy. Utworzone zostaną na przykład zespoły składające się z przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, z którymi zostaną wypracowane ścieżki rozwoju zawodowego w poszczególnych zawodach. Będą one również przekazywać informacje o zapotrzebowaniu na zawody i kwalifikacje. Ponadto nastąpi aktualizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach z udziałem pracodawców oraz udoskonalony zostanie system egzaminów zawodowych. Pracodawcy zostaną również włączeni w przygotowanie rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu.
WAŻNE INFORMACJE
Współpraca szkół z pracodawcami
Główne źródło wsparcia: Programy Regionalne
Przykładowe obszary współpracy:
● wspólne przygotowywanie programów nauczania,
● organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, organizacja staży dla nauczycieli,
● wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pracodawcami,
● zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez współpracę z pracodawcami i uczelniami,
● wspólne działania z uczelniami w obszarze doradztwa zawodowego.
O unijnych dotacjach czytaj też na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl
Bezpłatne porady udzielane są w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Monika Niewinowska