W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) z myślą o sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów z ich udziałem dotychczas ogłoszono 11 konkursów. Nabory na niektóre z nich już się zakończyły. Do końca roku planowane jest ogłoszenie sześciu kolejnych.

W nowej perspektywie – zgodnie z zapowiedziami – szczególny nacisk położono na wsparcie dla innowacji. Gros konkursów dotyczy finansowania projektów badawczych i rozwojowych, w tym realizowanych w porozumieniu z instytucjami naukowymi. Łączna pula środków dla tegorocznych konkursów organizowanych w POIR przeznaczonych dla przedsiębiorstw to prawie 6,2 mld zł. Konkursy organizują m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Powoli uaktywniane są też środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) – przeznaczonego dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na razie możliwości sięgnięcia po dotacje dla sektora MSP jest niewiele. Między innymi pod koniec sierpnia ruszył konkurs w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP, w którym wybrane firmy prowadzące działalność w województwach objętych programem będą mogły uzyskać wsparcie szeroko pojętych inwestycji początkowych prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów.

Z kolei 20 października rozpocznie się nabór do konkursu „Wzór na konkurencję”, w którym firmy będą mogły zdobyć dofinansowanie audytu wzorniczego, opracowania strategii wzorniczej, a także wdrożenia rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej.

Ciekawym projektem w ramach POPW może być poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Dzięki temu poddziałaniu młodzi ludzie mający pomysły będą mieli szansę pod okiem fachowców przekuć je w biznes, a następnie otrzymać nawet 800 tys. zł na rozwój przedsięwzięcia. Na zapowiadane wsparcie dla start-upów trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie od 30 października do 27 listopada 2015 r. trwać będzie konkurs, którego celem jest dopiero wyłonienie ośrodków innowacji z Polski Wschodniej. Ich zadaniem będzie przygotowanie i zrealizowanie programu inkubacji start-upów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero za 4 miesiące, trochę czasu też minie, zanim ośrodki uruchomią działania.

Powoli uaktywniają się też dysponenci środków z regionalnych programów operacyjnych. W nowym rozdaniu funduszy europejskich bowiem – podobnie jak w poprzednich latach – znaczna część środków dla mikro, małych i średnich firm dostępna będzie w programach regionalnych. Wprawdzie duży nacisk będzie położony na zwrotne instrumenty finansowe (pożyczki i gwarancje), ale to właśnie tutaj szukać można będzie pieniędzy na bezpośrednie dofinansowanie inwestycji.

Konkursów jest coraz więcej, przedsiębiorcom trudno się połapać, na co jest już dostępne dofinasowanie i po jakie formy mogą sięgnąć. A z czasem naborów będzie ogłaszanych coraz więcej. Dlatego postanowiliśmy zebrać w jednej tabeli aktualne i najbliższe planowane konkursy, w ramach których o wsparcie będą mogły ubiegać się samodzielnie lub np. w konsorcjach firmy sektora. Skupiamy się na programach krajowych, pomijamy np. konkursy z programu Horyzont, który finansowany jest bezpośrednio z Brukseli. Konkursów będzie przybywać. Dlatego też warto śledzić strony regionalnych instytucji przyjmujących wnioski o dofinansowanie i korzystać z konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich.

1.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe (dla firm mikro, małych i średnich)

(Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw).

Termin naboru wniosków: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego.

Na co? Na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Budżet: 1,6 mld zł.

Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 mln zł, maksymalna – 20 mln euro (jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe) lub 15 mln euro ( jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe). Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbir.gov.pl

2.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe (firmy duże)

(Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw).

Termin naboru wniosków: od 14 października do 30 listopada 2015 r.

Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dla kogo? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Budżet: 750 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej): 20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub 15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbir.gov.pl

3.

Konkurs sektorowy INNOCHEM

(Działanie 1.2 Sektorowe programy przedsiębiorstw).

Termin naboru wniosków: konkurs zostanie ogłoszony 18 grudnia 2015 r., a nabór wniosków do programu będzie trwał od 1 lutego do 1 marca 2016 r.

Na co? Na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych o charakterze innowacyjnym, które są skierowane m.in. na wytwarzanie podstawowych produktów przemysłu chemicznego (np. produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych).

Dla kogo? Przedsiębiorcy branży chemicznej.

Budżet: 120 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. ncbir.gov.pl

4.

Eksperymentalne prace rozwojowe i badania przemysłowe

(Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, IV osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego)

Termin naboru wniosków: od 21 października do 19 listopada 2015 r.

Forma zgłoszenia: w wersji elektronicznej w systemie informatycznym

Na co? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dla kogo? Konsorcjum składające się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwa muszą stanowić co najmniej 50 proc. liczby wszystkich członków konsorcjum).

Budżet: 200 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie – 10 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbr.gov.pl

5.

Na zakup opracowania innowacyjnych produktów lub usług

(Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw).

Termin naboru wniosków: od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków ze strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl.

Na co? Na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być polskie jednostki naukowe mające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

Dla kogo? Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.

Budżet: 46,1 mln zł

Poziom i wartość wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania – 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 70 proc. – średni przedsiębiorca.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

6.

Uzyskanie i wzmocnienie ochrony własności przemysłowej

(Działanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej).

Termin naboru wniosków: od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Na co? 1. Działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;

2. Działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:

a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub

b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Dla kogo? Mikro, mali lub średnie przedsiębiorcy.

Budżet: 50 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny: 50 proc. Wartość projektu: od 10 tys. do 1 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

7.

Zakup usług doradczych w zakresie innowacji

(Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw).

Termin naboru wniosków: planowany od 18 stycznia do 18 marca 2016 r. (konkurs ma być ogłoszony 15 grudnia 2015 r.).

Na co? Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie takiej usługi.

Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Budżet: 31,3 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł. Poziom dofinansowania: do 70 proc.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

8.

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności na rynkach międzynarodowych

(Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych).

Termin naboru wniosków: Planowane rozpoczęcie naboru wniosków 30 listopada 2015 r., zakończenie – 9 grudnia 2016 r.

Na co? Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

Dla kogo? Klastry z udziałem m.in. przedsiębiorców.

Budżet: 41 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

9.

Finansowanie innowacyjnej działalności MSP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

(Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego w ramach działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MSP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach).

Termin naboru wniosków: Planowany od 12 stycznia do 31 marca 2016 r. (ogłoszenie konkursu planowane jest na 9 grudnia 2015 r.).

Na co? Wsparcie projektów mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym (z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst), w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Budżet: 10 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Poziom dofinansowania: do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków. Na przykład w przypadku pozyskania pieniędzy na rynku obligacji Catalyst będzie można dostać 80 tys. zł, na New Connect 100 tys. zł, a na GPW i rynkach zagranicznych 800 tys. zł. Jeśli plan się nie powiedzie, to na Catalyst dostanie co najwyżej 40 tys. zł dotacji (w przypadku wprowadzenia spółki na ten rynek) lub 30 tys. zł (w przypadku kolejnej emisji obligacji). Na New Connect będzie to co najwyżej 30 tys. zł, a na GPW i rynkach zagranicznych 100 tys. zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

10.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

(Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R).

Termin naboru wniosków: od 31 sierpnia do 28 października 2015 r. (przedłużony). Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Na co? Na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie (lub na jego zlecenie), umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Dla kogo? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Budżet: 500 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln euro. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

11.

Kredyt na innowacje

3 listopada br. zostanie ogłoszony konkurs w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Wnioski będą przyjmowane od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Środki przeznaczone na konkurs wyniosą 303 mln zł.

II. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

12.

Wdrożenie projektów innowacyjnych

(Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne).

Termin naboru wniosków: od 31 sierpnia do 30 października 2015 r. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP.

Na co? Na projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (przynajmniej na poziomie kraju) poprzez wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych). Muszą być na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie).

Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (co najmniej 5 pracowników) osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek, należące od co najmniej 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej.

Budżet: 80 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro. Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

13.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej

(Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję POPW 2014–2020).

Termin naboru wniosków: od 20 października do 30 grudnia 2015 r. (I etap).

Na co? Na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej, wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej. Przedmiotem dofinansowania w ramach etapu I mogą być usługi doradcze.

Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski Wschodniej.

Budżet: 5 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Maksymalny poziom to 85 proc., ale nie więcej niż 100 tys. zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

14.

Wsparcie dla start-upów z Polski Wschodniej

(Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW 2014–2020).

Termin naboru wniosków: od 30 października do 27 listopada 2015 r.

Na co? Na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.

Dla kogo? O dofinansowanie mogą ubiegać się ośrodki innowacji typu: parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne, które przygotują programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up. Za kilka miesięcy z ich oferty będą mogli skorzystać młodzi ludzie w wielu do 35 lat, mający innowacyjny pomysł na biznes i planujący go tworzyć na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej. Otrzymają dostęp do infrastruktury, szkoleń, doradztwa oraz innych usług niezbędnych do rozwinięcia pomysłu. Następnie, kiedy firma będzie gotowa do wejścia na rynek, uzyska dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Budżet: 24,7 mln zł.

Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl

III. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

15. Eliminacja terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu

(Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu POPC na lata 2014–2020).

Termin naboru wniosków: od 2 listopada do 30 grudnia 2015 r.

Na co? Na projekty rozbudowy sieci NGA (internetu szerokopasmowego) zapewniające przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Dla kogo? Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru prezesa UKE.

Budżet: 600 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 10 mln euro (w przypadku kilku wniosków łącznie nie więcej niż 25 mln zł). Maksymalny poziom dofinansowania: od 80 do 85 proc. (w zależności od regionu).

Instytucja pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, www.cppc.gov.pl

IV. REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

16.

Staże i praktyki u pracodawców

(RPO Województwa Podlaskiego; działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki).

Data naboru: od 31 sierpnia do 28 grudnia 2015 r.

Na co? Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.

Dla kogo? Wśród beneficjentów mogą być: pracodawcy i przedsiębiorcy, organy prowadzące szkoły i placówki uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu.

Budżet: 20 mln zł.

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

17.

Wsparcie inwestycji dla innowacyjnych firm

(RPO Województwa Wielkopolskiego; poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów regionu WRPO).

Termin naboru wniosków: od 16 do 30 listopada 2015 r.

Na co? Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: środki trwałe; wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Budżet: 298 mln zł.

Poziom i wartość wsparcia: Maksymalne dofinansowanie: mikro i małe przedsiębiorstwa 45 proc. kosztów kwalifikowanych, średnie przedsiębiorstwa – 35 proc. kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania: 50 tys. zł, maksymalna – 1 mln zł.

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.