TEZA: Jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru może zostać przez małego podatnika uznany za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Nr IBPB-1-1/4511-17/15/AJ
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej
z 28 maja 2015 r.

PROBLEM
Przedsiębiorca (podatnik VAT) świadczy usługi projektowania specjalistycznego. Wartość przychodu z ich sprzedaży (wraz z VAT należnym) nie przekroczyła i nie przekroczy w żadnym z lat podatkowych równowartości 1 200 000 euro.

Podatnik chce kupić rower, który będzie wykorzystywał jako środek transportu na dojazdy do kontrahentów, z którymi musi kontaktować się w ramach działalności. Nie posiada innych środków transportu klasyfikowanych jako środki trwałe.

Wartość początkowa roweru będzie wyższa niż 3500 zł, a przewidywany okres używania dłuższy niż rok. Rower będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. W roku podatkowym, w którym rower zostanie wprowadzony do ewidencji, przedsiębiorca dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru. Łączna wartość wszystkich odpisów jednorazowych nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 zł.
Czy przedsiębiorca może zaliczyć jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu (dalej: KUP) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem wymienionych w art. 23. Z kolei w myśl art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tzw. odpisy amortyzacyjne).

Amortyzacji podlegają co do zasady stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej umowy, zwane środkami trwałymi.

Jak z tego wynika, środek transportu może zostać zaliczony do środków trwałych i amortyzowany, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) stanowi własność lub współwłasność podatnika,
2) został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
3) jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
4) przewidywany okres jego używania na potrzeby działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (decyzja w tym względzie należy do podatnika),
5) jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
Rowery klasyfikowane są jako „środki transportu pozostałe” i zaliczane do grupy 7 (podgrupa 79 rodzaj 790) Klasyfikacji Środków Trwałych.

Skoro zatem rower będzie środkiem trwałym, zostanie nabyty przez przedsiębiorcę, będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, będzie używany dłużej niż rok, będzie wykorzystywany na dojazdy do klientów, sądów i urzędów w ramach prowadzonej działalności, tj. na potrzeby związane z tą działalnością, to należy uznać, że będzie on środkiem trwałym podlegającym amortyzacji.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów.

Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Skoro więc rower będzie środkiem trwałym podlegającym amortyzacji na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, to przedsiębiorca jako mały podatnik będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru w roku podatkowym, w którym rower zostanie wprowadzony do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Odpis amortyzacyjny dokonany w taki sposób będzie stanowił KUP z prowadzonej przez podatnika działalności.

Linia interpretacyjna

26 kwietnia 2013 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBI/1/415-95/13/SK
Jeżeli przewidywany okres wykorzystywania przedmiotowego roweru na potrzeby działalności gospodarczej będzie przekraczać rok, to zważywszy, iż wydatki na jego nabycie przekroczą 3500 zł (netto), będą one podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych – pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej (jako środka trwałego w prowadzonej działalności gospodarczej).

10 września 2013 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB1/415-252/10-2/ES
Wnioskodawca jako mały podatnik będzie miał prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego roweru, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

14 listopada 2014 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB4/423-416/14-3/DS
Skoro Wnioskodawca na moment nabycia motocykla spełniał przesłanki do uznania go za małego podatnika, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, to może on dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego motocykla.