Osoba kojarząca potencjalnych kontrahentów może płacić ryczałt według stawki 8,5 proc. – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która – jak wyjaśniła – w ramach jednoosobowej firmy zajmuje się pośrednictwem komercyjnym, czyli odpłatnie pośredniczy w znajdowaniu kontrahentów (dostawców, nabywców, usługodawców, usługobiorców) dla swoich klientów. Kobieta pośredniczy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między jej klientem a potencjalnym kontrahentem. Podejmuje też czynności zmierzające do zawarcia umowy między nimi, natomiast sama nie jest stroną umów.
Napisała, że podstawowy przedmiot jej działalności stanowi „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”, zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do grupowania 74.90.Z. Odpowiadając na dodatkowe pytanie dyrektora KIS, wskazała, że wykonywane przez nią usługi są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) objęte grupowaniem 74.90.12.0.
Zaznaczyła jednak, że przedstawiona przez nią klasyfikacja PKWiU nie jest wiążąca dla dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, co potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 11 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2412/15) NSA orzekł, że w postępowaniu interpretacyjnym organy podatkowe mogą wspomagać się PKWiU, ale nie są związane klasyfikacją dokonaną przez urząd statystyczny ani przez samego podatnika.
Kobieta chciała się upewnić, że ma prawo do stawki 8,5 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Argumentowała, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540) nie przewiduje szczególnej stawki ryczałtu dla usług objętych grupowaniem PKWiU 74.90.12.0. W tej sytuacji należy więc zastosować stawkę ogólnie właściwą dla działalności usługowej. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy będzie to 8,5 proc.
Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego swojej oceny. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 grudnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.704.2022.4.IM