Dotacje są podstawową formą korzystania z Funduszy Europejskich. Najczęściej kojarzone są z dofinansowaniem różnego rodzaju inwestycji. Jednak nie zawsze ich celem jest rozwój tego, kto po nie sięga. Istotną grupę dotowanych projektów stanowią te, których realizacja służy przede wszystkim wsparciu osób trzecich.
Na rozwój i podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2014–2020 przeznaczone jest ok. 20 mld euro. Znaczna część tych środków nie trafi jednak bezpośrednio do firm, ale różnego rodzaju instytucji czy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tzw. instytucji otoczenia biznesu. Dotacje tego typu przewidziane są zarówno w programach krajowych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Wschodnia, jak i w Programach Regionalnych poszczególnych województw. Będą one przeznaczane na tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju i wzrostu innowacyjności firm. Dofinansowana będzie działalność inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. Środki trafią też na tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – np. uporządkowanie, przygotowanie czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
Wspierane będą też instytucje ułatwiające najmniejszym firmom dostęp do kapitału zwrotnego na rozwój. Z jednej strony będą to fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, banki, fundusze podwyższonego ryzyka czy też sieci prywatnych inwestorów. Z drugiej zaś podmioty tworzące narzędzia do kojarzenia osób z ciekawymi pomysłami z tymi, będącymi potencjalnym źródłem kapitału – będą to głównie bezpieczne platformy internetowe.
Dotacje popłyną też do instytucji pomagających organizować się przedsiębiorcom w celu uzyskania wspólnej przewagi konkurencyjnej na rynku, czyli klastrów.
Dotacje na realizację działań, których efektem jest wsparcie osób trzecich, są powszechnie stosowane w Europejskim Funduszu Społecznym. Bardzo dużą rolę odgrywają tu między innymi organizacje pozarządowe i instytucje działające w obszarze problemów rynku pracy. Dzięki unijnym dotacjom realizują kompleksowe projekty ułatwiające znalezienie pracy, założenie własnej firmy czy też zdobycie doświadczenia zawodowego.
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.