Chodzi o jednorazową dotację w wysokości do 5000 zł udzielaną przez starostę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę. To jedno z kolejnych rozwiązań zaproponowanych dla branż, które w ostatnim czasie ze względu na wprowadzone ograniczenia nie mogły prowadzić działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie – a w konsekwencji musiały liczyć się ze spadkiem obrotów. Regulacja nowej dotacji została wprowadzona w art. 15zze4 i art. 15zze5 specustawy o COVID-19 na mocy ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255).
Uwaga! Wymienione przepisy wchodzą w życie jutro, tj. 19 grudnia 2020 r.