W ocenie polskich firm, w ciągu ostatnich 3 miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażany wskaźnikiem BIG, spadł o 3,14 pkt i obecnie wynosi 5,42 pkt. Jest to nieznacznie wyższy poziom niż 12 miesięcy temu, wynika z 21. edycji raportu BIG InfoMonitora.

"Na obecny poziom wartości wskaźnika wpływ ma pogorszenie opinii firm w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem jest branża turystyczna, w której wskaźnik wzrósł o prawie 2,69 punkty. Odnotowany spadek, który nastąpił w ciągu ostatnich trzech miesięcy, można interpretować dwojako. Z jednej strony, może być to typowe dla początku roku wahnięcie nastrojów wśród respondentów, notowane już we wcześniejszych latach. Z drugiej zaś strony, może być to sygnał o coraz bardziej odczuwalnych skutkach spowolnienia gospodarczego. Aczkolwiek szczegółowe kategorie badania pokazują, że pojawiają się podstawy do optymizmu" - podano w raporcie.

Według raportu, 83% ankietowanych firm uważa, że nieterminowe płatności stanowią przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej, zaś 64% ankietowanych firm pozytywnie ocenia zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań, natomiast 27% ankietowanych firm ocenia, że suma przeterminowanych należności z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 100 tys. zł.

Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek - pogorszenie sytuacji.