Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Pracodawca może też zatrudnić podwładnego na zastępstwo innej osoby.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Kontrakt z podwładnym określa jego strony, rodzaj (np. na czas określony), datę jego zawarcia oraz warunki zatrudnienia i płacy, w tym w szczególności:

• rodzaj pracy,

• miejsce jej wykonywania,

• wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

• wymiar czasu pracy,

• termin rozpoczęcia pracy.

Umowę zawiera się na piśmie. Jeżeli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić podwładnemu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia kontraktu firma musi poinformować pracownika na piśmie o:

• obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

• częstotliwości wypłat wynagrodzenia,

• wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,

• obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

• układzie zbiorowym pracy, którym jest on objęty,

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy powinien dodatkowo przekazać zatrudnionemu informacje o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.