statystyki

Poradnia dla korzystających z unijnych funduszy

autor: Leszek Jaworski08.09.2020, 20:00
Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetki od nich są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym.

Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetki od nich są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym.źródło: ShutterStock

Czy każda nieprawidłowość przy wydatkowaniu unijnych pieniędzy oznacza konieczność zwrotu pomocy Który sąd rozstrzyga spór o zapisy w umowie Kiedy zaktualizowany kod PKD zostanie uwzględniony Kto interpretuje regulamin konkursu W jakiej sytuacji instytucja finansująca może umorzyć odsetki od środków zwracanych z powodu opóźnienia realizacji inwestycji

Pracownicy urzędu marszałkowskiego zarzucili mi nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE. Czy to oznacza, że będę musiał zwrócić pieniądze?

Samo naruszenie procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE nie oznacza automatycznie obowiązku zwrotu dofinansowania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 9 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 113/20). Konieczna jest bowiem ocena skutków tego naruszenia w kontekście uregulowań określonych w art. 2 pkt 36 unijnego rozporządzenia nr 1303/2013. Środki unijne podlegają zwrotowi tylko wówczas, gdy wykorzystano je z naruszeniem procedur, które to naruszenie stanowi „nieprawidłowość” w rozumieniu art. 2 pkt 36 ww. rozporządzenia. Z kolei owa „nieprawidłowość” ma miejsce wtedy, gdy wskutek naruszenia procedur doszło do powstania szkody lub mogłoby dojść do jej powstania w budżecie ogólnym UE. Możliwość powstania szkody należy rozumieć jako prawdopodobieństwo uszczuplenia środków unijnych. Dla uznania zatem, że doszło do powstania „nieprawidłowości” w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, wystarczy ustalenie, że wskutek naruszenia procedur obowiązujących przy wydatkowaniu środków unijnych powstała hipotetyczna możliwość powstania szkody w budżecie ogólnym UE.

Dla zaistnienia obowiązku zwrotu środków unijnych muszą zostać zatem spełnione dwie przesłanki: po pierwsze musi mieć miejsce naruszenie procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków unijnych (określonych m.in. w umowie o dofinansowanie i w wytycznych), po drugie naruszenie to spowodowało lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE.

Podstawa prawna

art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 347, s. 320)

Zarząd województwa odmówił mi wypłaty części pieniędzy przyznanych w ramach programu realizowanego ze środków unijnych. Kto jest władny rozstrzygnąć spór dotyczący kwalifikowalności wydatków? W umowie o dofinansowanie wskazano sąd cywilny, ale czy nie powinno to odbyć się w ramach procedury administracyjnej?


Pozostało 77% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane