Czy każda nieprawidłowość przy wydatkowaniu unijnych pieniędzy oznacza konieczność zwrotu pomocy Który sąd rozstrzyga spór o zapisy w umowie Kiedy zaktualizowany kod PKD zostanie uwzględniony Kto interpretuje regulamin konkursu W jakiej sytuacji instytucja finansująca może umorzyć odsetki od środków zwracanych z powodu opóźnienia realizacji inwestycji
Pracownicy urzędu marszałkowskiego zarzucili mi nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE. Czy to oznacza, że będę musiał zwrócić pieniądze?

Samo naruszenie procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE nie oznacza automatycznie obowiązku zwrotu dofinansowania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 9 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 113/20). Konieczna jest bowiem ocena skutków tego naruszenia w kontekście uregulowań określonych w art. 2 pkt 36 unijnego rozporządzenia nr 1303/2013. Środki unijne podlegają zwrotowi tylko wówczas, gdy wykorzystano je z naruszeniem procedur, które to naruszenie stanowi „nieprawidłowość” w rozumieniu art. 2 pkt 36 ww. rozporządzenia. Z kolei owa „nieprawidłowość” ma miejsce wtedy, gdy wskutek naruszenia procedur doszło do powstania szkody lub mogłoby dojść do jej powstania w budżecie ogólnym UE. Możliwość powstania szkody należy rozumieć jako prawdopodobieństwo uszczuplenia środków unijnych. Dla uznania zatem, że doszło do powstania „nieprawidłowości” w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, wystarczy ustalenie, że wskutek naruszenia procedur obowiązujących przy wydatkowaniu środków unijnych powstała hipotetyczna możliwość powstania szkody w budżecie ogólnym UE.

Dla zaistnienia obowiązku zwrotu środków unijnych muszą zostać zatem spełnione dwie przesłanki: po pierwsze musi mieć miejsce naruszenie procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków unijnych (określonych m.in. w umowie o dofinansowanie i w wytycznych), po drugie naruszenie to spowodowało lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE.
Podstawa prawna
• art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 347, s. 320)
Zarząd województwa odmówił mi wypłaty części pieniędzy przyznanych w ramach programu realizowanego ze środków unijnych. Kto jest władny rozstrzygnąć spór dotyczący kwalifikowalności wydatków? W umowie o dofinansowanie wskazano sąd cywilny, ale czy nie powinno to odbyć się w ramach procedury administracyjnej?

Spór powinien rozstrzygnąć sąd powszechny, właściwy dla siedziby województwa. On jest władny ocenić zasadność roszczeń wynikających z umowy cywilnoprawnej. W tej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 13 maja 2015 r. (sygn. akt II GSK 653/15). Stwierdził on, że po ostatecznym rozpatrzeniu danego projektu, prowadzącym bądź nie do zawarcia umowy o dofinansowanie, rozpoczyna się etap, na którym zasadniczą rolę odgrywa w razie sporu sąd cywilny. NSA przypomniał również, że umowa cywilnoprawna jest aktem indywidualnym. Przez jej zawarcie następuje konkretyzacja (wybór) kontrahenta oraz określenie praw i obowiązków stron. Wskazanie na umowę jako na podstawę udzielenia pomocy zawiera zarazem odwołanie się do trybu dochodzenia roszczeń wynikających z takiego zgodnego oświadczenia woli stron. Ewentualne roszczenia wynikające z umowy podlegają bowiem dochodzeniu przed sądem powszechnym, na drodze postępowania cywilnego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 1117/19). Przypomnijmy, że co do zasady umowa zawarta przez beneficjenta z instytucją zarządzającą lub instytucją wdrażającą jest podstawą przyznania mu środków na realizację zgłoszonego przez niego projektu, co wynika z art. 30 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: u.z.p.p.r.). W myśl natomiast art. 30a ust. 1 pkt 1 u.z.p.p.r. umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu, który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa ta określa zarówno warunki dofinansowania projektu, jak i prawa oraz obowiązki beneficjenta z tym związane.

Podstawa prawna
• art. 30 ust. 1, art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)
Jednym z wymogów formalnych udziału w konkursie o środki unijne było wskazanie określonego numeru PKD. Niestety nasza spółka wymaganego kodu nie miała zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Załączyliśmy więc do dokumentacji konkursowej kopię wniosku do KRS o aktualizację zapisów tego rejestru. Nasze zgłoszenie zostało odrzucone. Czy słusznie?

Tak, gdyż przy wyborze projektu ocenia się najpierw wypełnienie kryteriów formalnych, a później dokonuje się weryfikacji kwestii merytorycznych. Wniosek o aktualizację zapisów KRS nie może zostać uznany jako potwierdzający posługiwanie się przez spółkę kodem PKD. Dopiero faktyczne zamieszczenie ww. numeru w dokumencie rejestrowym KRS daje podstawę do uwzględnienia go przez instytucję zarządzającą. Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lutego 2020 r. (sygn. akt I GSK 80/20), w którym stwierdzono, że wykreślenie kodu PKD, który widnieje we wniosku jako PKD projektu – a więc ma istotne znaczenie przy ocenie wniosku – byłoby zmianą niedopuszczalną.

Podstawa prawna
• art. 30b ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)
Z regulaminu konkursu wynikało, że wnioskodawca musi wykazać prawo własności do nieruchomości na cele związane z realizacją projektu. Jednak mój projekt odrzucono, gdyż z żoną jestem współwłaścicielem działki. Powołano się przy tym na wyjaśnienia na stronie urzędu. Dodano też, że zgodnie z regulaminem mogłem się zwrócić o interpretację postanowień regulaminu konkursu. Czy takie wyjaśnienia są wiążące?

Ustawa o polityce spójności w art. 41 ust. 2 pkt 12 stanowi, że każdy regulamin konkursu określa w szczególności formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu. Tak więc owe wyjaśnienia, znajdują umocowanie nie tylko w szeroko pojętej dokumentacji konkursowej, lecz także w przepisach powszechnie obowiązującego prawa rangi ustawowej. Stanowią niejako rodzaj oficjalnej wykładni poszczególnych postanowień regulaminu i jego załączników, a także je doprecyzowują.

Warto zwrócić uwagę, że ww. ustawa wśród zasad naboru projektów wymienia zasadę równości. Akcentuje ona w szczególności prawo do równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Według regulaminu instytucja zarządzająca udziela wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących interpretacji postanowień regulaminu konkursu. Tak więc zarówno czytelnik, jak i pozostałe zainteresowane konkursem podmioty, w sytuacji wątpliwości, m.in. co do znaczenia zapisów precyzujących poszczególne kryteria, mieli możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień. Uwzględnienie protestu czytelnika mogłoby być odczytywane jako jego faworyzowanie, co oznaczałoby z kolei złamanie zasady równości. Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 3 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Rz 507/19). Wskazał on, że zasada rzetelności, równości i bezstronności w dostępie do dofinansowania udzielanego w ramach naboru projektów nie pozwala na jakiekolwiek faworyzowanie któregokolwiek z wnioskodawców, a zwłaszcza tego, który nie skorzystał, w odróżnieniu od innych, z zagwarantowanej wszystkim uczestnikom konkursu możliwości zwrócenia się o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych zapisów regulaminu oraz nie zaznajomił się z opublikowanymi i powszechnie dostępnymi wyjaśnieniami. Według rzeszowskiego WSA niedopełnienie tego rodzaju aktu staranności we wskazanym zakresie nie może być okolicznością przemawiającą za uprzywilejowanym potraktowaniem tego podmiotu, który nie poczynił starań w kierunku pozyskania niezbędnych informacji.
Podstawa prawna
• art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 2 pkt 12 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‒2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818)
W ramach umowy o dofinansowanie z UE miałem wybudować lokalny browar. Niestety nie otrzymałem kredytu z banku, więc inwestycja przeciągnęła się – przekroczony został termin określony w regulaminie. Zarząd województwa domaga się zwrotu środków wraz z odsetkami. Zamierzam wystąpić o umorzenie odsetek. Uważam, że odmowa kredytowania jest nadzwyczajną okolicznością (niezależną ode mnie). To doprowadziło do powstania problemów płatniczych mojej spółki. Czy mogę wnosić o umorzenie odsetek?

Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetki od nich są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy finansach publicznych (dalej: u.f.p.) należności te właściwy organ może na wniosek zobowiązanego umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności. Zastosowanie tych ulg musi być uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego. W art. 61 u.f.p. określono organy właściwe do wydawania decyzji w odniesieniu do niepodatkowych należności budżetowych. Jako organ odwoławczy wymieniono w nim m.in. instytucję zarządzającą w rozumieniu ustawy zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W przypadku regionalnego programu operacyjnego instytucją zarządzająca jest województwo, reprezentowane przez jego zarząd (art. 9 ust. 1 pkt 2 u.p.f.).

Z art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b u.f.p. wynika, że w sprawie o umorzenie części należności, a takimi są odsetki od należności, organ powinien ocenić, czy w sprawie zachodzi przypadek uzasadniony względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego. Z orzecznictwa wynika, że „uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze” to sytuacje, gdy z powodu nadzwyczajnych przypadków losowych lub szczególnego splotu okoliczności wnioskodawca nie jest w stanie uregulować należności. Nie każde zatem trudności finansowe mogą uzasadniać zastosowanie ulgi. Między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 5 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Sz 124/20) uznał, że odmowa finansowania przez bank projektu, to okoliczność mieszcząca się w ramach szeroko pojętego ryzyka gospodarczego podejmowanego przez przedsiębiorcę. Zadaniem tego sądu nie jest zatem okolicznością nadzwyczajną, tym bardziej że udzielenie przez bank promesy na kredyt mający współfinansować inwestycję powinno być traktowane jako szeroko rozumiane ryzyko gospodarcze, które nie może obciążać Skarbu Państwa. Zatem zdaniem szczecińskiego sądu w takiej sytuacji nie ma podstaw do udzielenia ulgi.
Podstawa prawna
• art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175)
• art. 20 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)