Na wsparcie z ARP przeznaczono łącznie 1,7 mld zł. Sięgnąć po nie mogą mali i średni przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii. Co istotne, od czerwca środki są dostępne dla szerszego kręgu podmiotów.

i. leasing operacyjny

1. Na flotę transportową. Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie leasingu w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Początkowo wsparcie o tym charakterze oferowane było wyłącznie przedsiębiorcom z sektora MSP działającym w branży transportu drogowego. Od 5 czerwca krąg potencjalnych beneficjentów został jednak rozszerzony – obecnie mogą się o nie ubiegać wszelkie firmy z sektora MSP, które posiadają w leasingu floty transportowe i wykorzystują je w swojej działalności gospodarczej do dystrybucji wewnętrznej towarów i własnej logistyki.
Aby uzyskać wsparcie, trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki. Jeden z nich dotyczy rodzaju pojazdów. Początkowo pomoc można było uzyskać na pojazdy i/lub naczepy o DMC powyżej 3,5 tony (de facto samochody ciężarowe i autokary), nie starsze niż trzyletnie (rok produkcji 2017 lub późniejszy). Od kryterium masy pojazdu ostatecznie jednak odstąpiono, ale pozostawiono wymóg, że wsparcie dotyczy pojazdów spełniających kryteria klasyfikacji ciężarowej i dostawczej. W efekcie od 5 czerwca leasing może dotyczyć również pojazdów ciężarowych o DMC do 3,5 tony oraz ładowności powyżej 750 kg. Dzięki temu pomoc w tej formie jest obecnie dostępna dla szerszej grupy przedsiębiorców.
Inne wymogi dla firm, to:
 • obroty powyżej 4 mln zł,
 • dodatnie wyniki za 2019 r. – pozytywna EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatni wynik finansowy netto,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • waluta umowy leasingu w polskich złotych.
Atrakcyjność oferty ARP polega m.in. na refinansowaniu aktualnie leasingowanych środków transportu, 12-miesięcznej karencji w spłacie i ponadnormatywnym czasie spłaty – okres finansowania może bowiem, łącznie z karencją, trwać do sześciu lat. Kwota leasingu może sięgać 5 mln zł netto na klienta. Pozostałe warunki to:
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,
 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) i opłaty manipulacyjne na poziomie 0 proc.,
 • ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją będzie opłacone przez leasingodawcę, a koszt zostanie doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat.
Wymagane jest zabezpieczenie:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: k.p.c.),
 • poręczenie głównych udziałowców lea singobiorcy.
2. Na zakup maszyn i urządzeń. To druga z możliwości leasingowych dla przedsiębiorców należących do sektora MSP (bez ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej). Agencja oferuje sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń za pomocą leasingu operacyjnego, w tym zwrotnego, pod nazwą Maszyneria. Finansowaniem mogą być objęte maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych.
Podstawowe warunki ubiegania się o wsparcie w tej formie są takie same jak przy leasingu na flotę transportową, czyli:
 • obroty powyżej 4 mln zł,
 • dodatnie wyniki za 2019 r. – pozytywna EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatni wynik finansowy netto,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • waluta umowy leasingu w polskich złotych.
Kwota leasingu jest ustalana indywidualnie. Jednocześnie klient ma do wyboru:
 • brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) albo
 • karencję w spłacie pierwszej raty leasingowej do 12 miesięcy przy minimum 10-proc. czynszu inicjalnym (długość okresu karencji jest zależna od wyniku analizy leasingowej).
Okres finansowania (łącznie z karencją) wynosi do siedmiu lat. Pozostałe warunki to:
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,
 • opłaty manipulacyjne – 0 proc.
 • wartość wykupu przedmiotu leasingu – 1 proc.
 • ubezpieczenie w okresie umowy łącznie z karencją będzie opłacone przez leasingodawcę, a jego koszt zostanie doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat.
Wymagane jest również zabezpieczenie leasingu.

ii. pożyczki obrotowe

1. Na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym. Pożyczki te są przeznaczone dla firm z sektora MSP. Ich wysokość może wynieść od 800 tys. zł do 5 mln zł. Maksymalny okres finansowania wynosi sześć lat. Przy czym przedsiębiorca nie będzie musiał spłacać pożyczki aż przez 15 miesięcy – jej zwrot nastąpi dopiero po tym czasie. Realnie więc na spłatę wsparcia przedsiębiorca będzie miał prawie pięć lat. Pomoc uruchamiana będzie jednorazowo lub w transzach.
Pożyczki na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będą oprocentowane zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR 1M plus marża zgodnie z siatką marż (koszty te można policzyć w Parametryzatorze pożyczkowym na www.arp.pl) plus prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 proc. Oprocentowanie będzie zależało od okresu finansowania i zabezpieczeń przedstawionych przez firmę. Co istotne, ARP nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, za przedterminową spłatę ani od niewykorzystanej kwoty pożyczki.
Warunki, które musi spełnić firma, są w części zbieżne z wymaganiami przy wsparciu leasingowym:
 • obroty powyżej 4 mln zł,
 • dodatnie wyniki za 2019 r. – pozytywna EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatni wynik finansowy netto,
 • prowadzenie pełnej księgowości.
Nieco odmiennie ustalone są natomiast zabezpieczenia pożyczki:
 • hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP (minimum 120 proc. według wartości rynkowej),
 • wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych Krajowej Grupy Poręczeniowej.
Zabezpieczenia uzupełniające to:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
 • poręczenie (według prawa cywilnego) głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
2. Na wypłatę wynagrodzeń. Pożyczka obrotowa finansująca pensje pracowników jest, tak jak poprzednie formy wsparcia, adresowana do sektora MSP. Wsparcie jest przyznawane w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Pomoc uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach.
Co ciekawe, mimo że pożyczkę zaciągają firmy, to co do zasady pieniądze trafiają prosto na konta pracowników. Istnieje jednak możliwość przekierowania wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy, na którego z kolei nakładany jest obowiązek udokumentowania, że środki z pożyczki zostały wydatkowane zgodnie z celem.
Przy przyznawaniu tej pożyczki nie obowiązuje kryterium dochodowe (wielkości obrotów), dzięki czemu skorzystać z niej mogą również niewielkie podmioty. Każda firma musi jednak potwierdzić deficyt płynności bieżącej (lukę płynnościową), a więc wykazać, że brakuje jej środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników (np. za pomocą wyciągu z rachunku bankowego) i przedstawić analizę owej krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub agenta operacyjnego). Konieczne będzie też przedstawienie dokumentów potwierdzających stabilną sytuację przedsiębiorstwa przed pandemią koronawirusa (podobnie jak w przypadku innych form wsparcia z ARP).
Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto przez okres do dwóch lat. Jednocześnie obowiązuje 12-miesięczna karencja na spłatę, co ma pomóc firmom przetrwać najtrudniejszy czas, gdy dochody są ograniczone lub gdy ich zwyczajnie nie ma.
Oprocentowanie będzie zgodne z obowiązującą stawką WIBOR 1M plus marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym (dostępny na www.arp.pl) plus koszt prowizji przygotowawczej na poziomie 0,2 proc. Również w tym przypadku ARP nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku za przedterminową spłatę ani od niewykorzystanej kwoty pożyczki (w grę może jednak wchodzić opłata finansująca ewentualne koszty agenta operacyjnego).
Wymagane jest zabezpieczenie:
1) dla pożyczek do 200 tys. zł:
– weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
– oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., oraz
– poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy;
2) dla pożyczek powyżej 200 tys. zł:
– hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP (minimum 120 proc. według wartości rynkowej),
– wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych Krajowej Grupy Poręczeniowej, oraz
– zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie (według prawa cywilnego) głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
Jakie dokumenty trzeba złożyć
Wraz z wnioskiem o wsparcie – co dotyczy wszystkich omawianych tutaj form – przedsiębiorca musi złożyć m.in.:
• sprawozdania finansowe za lata 2018‒2019,
• sprawozdania z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta za rok 2018,
• bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał,
• informację o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (załącznik do wniosku),
• plan wpływów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy,
• zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego (nie starsze niż jeden miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie.
Ponadto do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty związane ze specyfiką udzielanej pomocy, tj.:
1) przy leasingu operacyjnym na flotę transportową:
– promesę dotychczasowego leasingodawcy wskazującą wartość przedmiotu leasingu konieczną do spłacenia na jego rzecz w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu,
– dotychczasową umowę leasingu,
– dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu,
– kartę pojazdu” leasingowanego środka transportu,
– polisę ubezpieczeniową OC pojazdu,
– polisę ubezpieczeniową AC pojazdu;
2) przy leasingu operacyjnym na zakup maszyn i urządzeń:
– fakturę proforma dotyczącą przedmiotu leasingu lub ofertę/specyfikację przedmiotu leasingu od dostawcy,
– polisę ubezpieczeniową przedmiotu leasingu, jeśli klient ją posiada,
– wycenę przedmiotu leasingu przy leasingu zwrotnym (operat nie starszy niż dwa miesiące);
3) przy pożyczkach obrotowych na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym i wypłatę wynagrodzeń – dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń:
a) nieruchomość:
– operat szacunkowy (nie starszy niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku),
– polisę ubezpieczeniową;
b) maszyny i urządzenia:
– operat szacunkowy (nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż według stanu na 31 grudnia 2019 r.),
– polisę ubezpieczeniową;
c) zastaw rejestrowy na stanach magazynowych:
– zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących w skład zapasów,
– polisę ubezpieczeniową;
d) informacja o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP;
e) poręczenie cywilne głównych udziałowców.
Uwaga! Szczegółowe listy wymaganych dokumentów dostępne są na www.arp.pl.
Cała procedura bez wychodzenia z domu
Cały proces składania wniosków o wsparcie z ARP odbywa się przez internet z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego na platformie ePUAP (do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku). Zdalnie podpisywana jest również umowa. Powyższe oznacza, że również dokumenty załączane do wniosku należy przygotować w wersji elektronicznej – pamiętając przy tym, że muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy.
Uwaga! Wniosek o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku braków formalnych firma jest wzywana do jego uzupełnienia w terminie pięciu dni.