Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje wiele programów wsparcia adresowanych do firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób możesz z nich skorzystać.

1. Gwarancje de minimis z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego

Dla kogo:

• Samozatrudnieni
• Mikroprzedsiębiorcy
• Mali przedsiębiorcy
• Średni przedsiębiorcy


Na czym polega?

Zabezpieczenie w formie gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu, który zaciągany jest przez przedsiębiorcę na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalny okres gwarancji – do 39 miesięcy (w przypadku kredytu obrotowego). Dodatkowo BGK zrezygnował z prowizji od nowych gwarancji oraz gwarancji już istniejących, należnych w okresie do 31 grudnia 2020 r

Jakie warunki trzeba spełnić?

Brak zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego na 1 lutego 2020 r.

Gdzie złożyć wniosek?

W bankach kredytujących, współpracujących z BGK. Wniosek o udzielenie gwarancji do pobrania ze strony BGK.

Sposób realizacji

Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.

2. Ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych ze środków UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (BGK)

Dla kogo:

• Samozatrudnieni
• Mikroprzedsiębiorcy
• Mali przedsiębiorcy
• Średni przedsiębiorcy


Na czym polega?

Możliwość zmiany na bardziej korzystne warunków umów dla przedsiębiorców posiadających pożyczki z pieniędzy UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych:

• dodatkowa, co najmniej sześciomiesięczna karencja w spłacie kapitału;
• czteromiesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań;
• obniżenie oprocentowania pożyczek;
• brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.


Jakie warunki trzeba spełnić?

Firmy posiadające pożyczki ze środków UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19

Gdzie złożyć wniosek?

Należy skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarto umowę na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się na stronie: https://pozyczkiunijne. bgk.pl/instytucje-finansujace.

Sposób realizacji

Przedsiębiorca składa wniosek o zmianę warunków umowy. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

3. Gwarancje kredytowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK

Dla kogo:

• Średni przedsiębiorcy
• Duzi przedsiębiorcy

Na czym polega

Gwarancja zabezpieczająca do 80 proc. kwoty kredytu zaciąganego przez przedsiębiorcę na zapewnienie płynności finansowej. Maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł. Kwota gwarancji BGK: od 3,5 mln zł do 200 mln zł. Okres gwarancji do 27 miesięcy. Może być udzielana do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dobra sytuacja finansowa na 31 grudnia 2019 r. , brak zaległości na 1 lutego 2020 r. wobec urzędu skarbowego, ZUS/KRUS i w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia powyżej 3 tys. zł).

Gdzie złożyć wniosek?

W bankach kredytujących współpracujących z BGK

Sposób realizacji

Sytuację finansową przedsiębiorcy ocenia bank kredytujący

4. Gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie z BGK

Dla kogo:

• Samozatrudnieni
• Mikroprzedsiębiorcy
• Mali przedsiębiorcy
• Średni przedsiębiorcy


Na czym polega

Ułatwienia w uzyskiwaniu gwarancji, m.in.:

• wprowadzono możliwość obejmowania gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
• zrezygnowano z wymogu związku kredytu odnawialnego z realizowaną lub zakończoną inwestycją;
• zrezygnowano z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. Maksymalna wartość gwarancji to 2,5 mln euro. Okres obowiązywania gwarancji dla kredytu odnawialnego: do 39 miesięcy. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje wsparcie bezzwrotne w postaci dopłaty do odsetek, która w okresie 3 lat kredytowania może wynieść do 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Posiadanie zdolności kredytowej (ocenia ją bank kredytujący) oraz spełnienie jednego z 17 kryteriów (lista dostępna na stronie: www.bgk.pl w zakładce: przedsiebiorstwa/ poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax).

Gdzie złożyć wniosek?

W bankach kredytujących współpracujących z BGK

5. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych BGK (w trakcie przygotowywania)

Dla kogo:

• Mali przedsiębiorcy
• Średni przedsiębiorcy
• Duzi przedsiębiorcy

Na czym polega

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19; maks. okres objęcia kredytu dopłatami 12 miesięcy

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorstwo musi być dotknięte skutkami pandemii. Inne warunki – w trakcie opracowywania przez BGK.

Gdzie złożyć wniosek?

W bankach kredytujących współpracujących z BGK

6. Pożyczki płynnościowe dla MSP ze środków unijnych (w trakcie przygotowywania)

Dla kogo:

• Mikroprzedsiębiorcy
• Mali przedsiębiorcy
• Średni przedsiębiorcy

Na czym polega

Pożyczka na zapewnienie płynności w przedsiębiorstwie: zerowe oprocentowanie, półroczna karencja w spłacie, raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych, maks. okres kredytowania 6 lat, maks. kwota 15 mln zł

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorstwo musi być dotknięte skutkami pandemii.

Gdzie złożyć wniosek?

Pośrednicy finansowi współpracujący z BGK

Sposób realizacji

Obecnie trwa wybór pośredników finansowych przez BGK. Ich lista pod koniec kwietnia zostanie opublikowana na stronie bgk.pl.