Przedsiębiorcy skarżą się, że część wniosków od przyznanie dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju jest odrzucana. Często przyczyną są błędy we wniosku albo w automatycznym systemie weryfikacji uruchomionych przez PFR. Bywa też, że beneficjenci dostają mniejszą pomoc, niż wnioskowali. Stają wówczas przed dylematem: jakie podjąć kroki? Odpowiadamy na pytania czytelników i wskazujemy, kiedy należy wnieść nowy wniosek, a kiedy przysługuje odwołanie. Składanie tych ostatnich możliwe jest dopiero od 18 maja.
Złożyłem wniosek o dofinansowanie z Tarczy Finansowej PFR. Dostałem decyzję odmowną. W uzasadnieniu odmowy wskazano, że wprowadzone przeze mnie dane różnią się od tych, które znajdują się w rejestrach służących PFR do weryfikacji danych. Czy przysługuje mi odwołanie?
Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie wskazujące m.in. rozbieżności między danymi wprowadzonymi przez przedsiębiorcę w formularzu wniosku o subwencję a danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, w których Polski Fundusz Rozwoju sprawdza informacje (tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w rejestrach Ministerstwa Finansów). Jeżeli przedsiębiorca otrzymał odmowną decyzję i dojdzie do wniosku, że rzeczywiście pomylił się przy wprowadzaniu danych, to może ponownie ubiegać się o pomoc. Przy czym, co istotne, kolejne wnioski mogą być procedowane wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożono wniosek po raz pierwszy.
Otrzymałem decyzję odmowną. Dane wskazane w jej uzasadnieniu nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Co w tej sytuacji mam zrobić?
Przede wszystkim należy sprawdzić dane znajdujące się w systemach, w których PFR weryfikuje prawdziwość wprowadzonych przez przedsiębiorcę danych. Najłatwiej będzie to zrobić, korzystając z PUE ZUS w celu weryfikacji liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w poszczególnych miesiącach roku. Poprawność wprowadzonej kwoty przychodu zweryfikować możemy zaś przez porównanie wprowadzonej kwoty ze złożoną JPK_VAT.
Jako miesiąc spadku przychodu podałem kwiecień. Dostałem decyzję odmowną. Dlaczego? Czy mogę ponownie ubiegać się o pomoc i kiedy?
Kwiecień można uwzględnić w formularzu wniosku jako podstawę po wysłaniu JPK_VAT za kwiecień i odczekaniu czterech dni kalendarzowych na jej przetworzenie danych przez Ministerstwo Finansów. Wnioski składane przez wysłaniem JPK_VAT lub przed upływem czterech dni od dnia wysłania JPK_VAT będą weryfikowane negatywnie. W takim przypadku po wysłaniu JPK_VAT i upływie czterech dni przedsiębiorca może ponowić wniosek.
Kilkukrotnie otrzymałem decyzję odmowną. Przy czym w uzasadnieniu za każdym razem były inne dane. Co mogę zrobić w takim przypadku?
W takim przypadku polecam kontakt z bankiem, za pośrednictwem którego aplikował pan o subwencję. W ten sposób najszybciej ustali się powód tak dużych rozbieżności – jeżeli rzeczywiście dane w ZUS i US nijak się mają do danych referencyjnych wskazywanych w uzasadnieniu decyzji odmownej.
We wniosku wskazałem 9,5 etatu. Dostałem decyzję odmowną. Dlaczego?
Niestety obecnie PFR kwalifikuje przedsiębiorców, u których liczba etatów wynosi powyżej 9, a mniej niż 10 do kategorii małych i średnich przedsiębiorców. Jest to niezgodne z ustawową definicją mikroprzedsiębiorcy. Jednak taki przedsiębiorca ubiegać się może obecnie o pomoc w ramach tarczy finansowej, jaka przysługuje podmiotom należącym do grupy MSP. Jest ona niestety mniej korzystna niż przewidziana dla mikroprzedsiębiorców. Wskazać tu jednak można na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorców skierowany do wicepremier Jadwigi Emilewicz o wydanie objaśnień prawnych. Rzecznik podnosi również, że w jego ocenie pomoc z Tarczy Finansowej powinna być również udzielana samozatrudnionym, albowiem bez wątpienia mogą być oni zaliczeni do kategorii mikroprzedsiębiorców.
Otrzymałem subwencję, ale w niższej kwocie niż wnioskowana. Czy mogę się odwołać?
Możliwość składania odwołań w przypadku udzielenia subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana została uruchomiona 18 maja br. w systemach bankowości elektronicznej banków współpracujących z PFR. Co istotne, przedsiębiorca ma możliwość złożenia odwołania wyłącznie dwukrotnie. Przy czym odwołanie będzie można złożyć za pośrednictwem tego samego banku, w którym przedsiębiorca złożył pierwotny częściowo pozytywnie rozpatrzony wniosek. ©℗
Jakie i kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR została przewidziana dla: przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wykonującymi działalność gospodarczą, a także dla wspólników spółki cywilnej, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 zanotowały spadek obrotów o co najmniej 25 proc. Rodzaj i wielkość wsparcia zależy od wielkości podmiotu.
Mikroprzedsiębiorca – może się ubiegać o zwrotną subwencję w wysokości od 12 do 36 tys. zł na jednego pracownika (w zależności od spadku obrotów). Tego typu pomoc jest udzielana na trzy lata, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 324 tys. zł. Po 12 miesiącach możliwe jest umorzenie 75 proc. dofinansowania, przy czym: 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, a dodatkowe 50 proc. – o ile utrzymany zostanie poziom średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
Mały albo średni przedsiębiorca – może wnioskować o subwencję zwrotną w wysokości od 4, 6 lub 8 proc. obrotów przedsiębiorstwa (w zależności od spadku obrotów), która jest udzielana na trzy lata. 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności, 25 proc. – w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25 proc. – pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji to 3,5 mln zł na jedną firmę.
Duży przedsiębiorca – finansowanie jest uzależnione od indywidualnej analizy finansowej, której dokona PFR: pożyczki lub obligacje, pożyczki preferencyjne, wykup akcji lub obligacji. Maksymalne możliwe dofinansowanie dla jednej firmy to nawet 1 mld zł.Opr. JP
350-400 tys. tyle firm może skorzystać z pomocy