Już w listopadzie ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w ramach programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje realizowanego z funduszy norweskich. Do wzięcia będzie 100 mln euro.
Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje to czwarty co do wielkości program realizowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Adresowany jest do mikro, małych i średnich firm. Wdraża go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Konkursy zostaną ogłoszone 19 listopada br., a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 r. i potrwa do 31 marca 2020 r.
Nabór wniosków odbywać się będzie w czterech kategoriach. I tak w pierwszej – innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation), do rozdysponowania jest 50 mln euro. Jak ujawnia nam Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wpierane będą inwestycje polegające na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzić będą przykładowo do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czy bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Dofinansowanie będzie mogło obejmować w szczególności wydatki inwestycyjne na:
Reklama
  • maszyny i urządzenia,
  • roboty budowlane,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.
W drugiej – Niebieskie innowacje – do rozdysponowania jest 10 mln euro. Trafią do przedsiębiorców, którzy wprowadzają w swoich firmach innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz wybrzeża. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania zanieczyszczenia wód morskich i śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia. Dofinansowanie będzie obejmować – tak jak w przypadku pierwszej kategorii – koszty inwestycyjne.

Reklama
Z kolei w trzeciej – technologie w zakresie poprawy jakości życia (welfare technology), budżet wynosi 18,7 mln euro. Wsparcie otrzymają firmy realizujące inwestycje, które wprowadzają na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności osób starszych. Dofinansowanie będzie mogło obejmować m.in. eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu, a także inne wydatki inwestycyjne.
Natomiast na czwarty moduł – małe granty na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety – zaplanowano 15 mln euro. Będzie można ubiegać się o dofinansowanie usług proinnowacyjnych w trzech powyższych obszarach tematycznych, w tym usług badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych.